nrk.no

Datatilsynet mener forslag til ny etterretningslov bryter med Grunnloven

Kategori: Samfunn

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix


Datatilsynet mener at forslag til ny lov for Etterretningstjenesten vil kunne gjøre oss mer engstelige for hva vi sier og hvem vi kommuniserer med.

I Gamle Logen, et steinkast unna Forsvarsdepartementet, la Datatilsynet onsdag frem sine meninger om utkastet til ny lov for Etterretningstjenesten i Norge.

Der gikk Datatilsynet hardt ut mot lovforslaget som også vil innebære at Etterretningstjenesten vil kunne lagre metadata – når noen kommuniserte og med hvem – i opptil 18 måneder under gitte betingelser. Blant annet må nettrafikken krysse landegrensen, og Etterretningstjenesten skal filtrere ut kommunikasjon mellom nordmenn.

I høringssvaret publisert samme dag skriver de:
– Datatilsynet mener at metoden «tilrettelagt innhenting», tidligere omtalt som digitalt grenseforsvar, er altfor inngripende og ikke bør innføres. Det er et for stort inngrep i retten til privatliv. Slik ordningen er foreslått og skissert er den heller ikke i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon utdyper til NRKbeta at det skyldes at lovforslaget slik det foreligger er for uklart på en rekke punkter og at de mener kontrollen ved Etterretningstjenesten vil være for dårlig.

Norge har også tatt menneskerettighetene inn i Grunnloven, og slik vil det etter deres mening være et brudd på Grunnlovens paragraf 102 om rett til privatliv.

I høringssvaret ber Datatilsynet regjeringen vente med ny etterretningslov inntil Personvernkommisjonen har fullført sitt arbeid:

– Et uklart lovforslag, en altfor kort høringsfrist og det vi opplever som en generell bagatellisering av konsekvensene av forslaget fra departementets side, gjør at det sannsynligvis vil bli vanskelig å oppnå den samfunnsdebatten som dette forslaget trenger.

– Vi frykter at verken befolkningen eller Stortinget blir gjort i stand til å forstå fullt ut hva som er i ferd med å skje før loven er innført.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NRKbeta har tidligere omtalt Thons utspill om at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ikke forstår seg på personvern.

Nedkjølingseffekt

Datatilsynet tror også at forslaget slik det er nå vil føre til en nedkjøling av den offentlige samtalen, altså at nordmenn blir mer engstelige for å si hva vi mener om samfunnet, hva vi bruker tiden vår på, og hvem vi kommuniserer med.

– Departementet omtaler nedkjølingseffekt i høringsnotatet, men vi oppfatter at det utrykkes tvil om nedkjølingseffekten er reell, blant annet ved å stille spørsmål ved forskningen som gjelder denne problematikken. Det er det ingen grunn til, nedkjølingseffekten har blitt påvist i en rekke studier og lagt til grunn av både EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Seniorrådgiver Lisa Nordøen i Forsvarsdepartementet svarer:

– Forsvarsdepartementet registrerer at det er stor interesse rundt forslaget til ny lov for Etterretningstjenesten, og vi er glad for alle innspill. Fristen for høringsinnspill er tirsdag 12. februar, og vi ser frem til å motta flere innspill. Vi vil lese og vurdere alle innspillene nøye i det videre arbeidet med lovforslaget.

Du kan lese svarene som har kommet til nå på Regjeringens nettsider.

Kort om forslaget til ny etterretningslov:
Forslag til ny lov for Etterretningstjenesten er nå ute på høring. Et av forslagene er å innføre det som tidligere ble kalt digitalt grenseforsvar (DGF), som er å lagre all data som krysser Norges grenser. Siden internett er tett sammenvevd vil skyløsninger og kommunikasjon mellom nordmenn også berøres.

DGF ble heftig diskutert i 2017 da det ble utredet av Lysne II-utvalget. Kritikerne var bekymret for personvernet til norske borgere, at det ville skape en nedkjølingseffekt, og at det kunne misbrukes av myndighetene.

For å kunne søke i metadata og innholdsdata må Etterretningstjenesten få tillatelse fra en ordinær domstol. Da skal de kunne gjøre søk i opptil to ledd fra personen de fikk tillatelse til å overvåke. Metadata, data om beskriver annen data, kan lagres opptil 18 måneder. En domstol må forhåndsgodkjenne lagring av innholdsdata.

58 kommentarer

  • Øyvind Michelsen (svar til Tina)

   Slik jeg forstår internett etter Microsoft sertifisert systemingeniør utdannelsen min, så er internett et internasjonalt nettverk hvor ruterne kommuniserer på kryss og tvers i verden og en ruter som faller ned vil bare føre til at kommunikasjonen tar andre veier men korteste vei først slik som kommunikasjonsprotokollen eller kommunikasjonsregelverket i ruterne fungerer, (OSPF) Open shortest path first. Hvis det er tilfelle så vil internettkommunikasjon uansett bli overvåket så snart den har forlatt rutere på norsk jord. Svenskene har overvåket datalinjer på internett fra Norge og ut i verden og stormaktene gjør helt sikkert det samme. Så jeg tror ikke at en lovendring nå fører til et overvåkningsregime som er nytt, det bare flytter seg inn i vårt land fra alle land. Kan ikke se at det er noen grunn til å rope varsko for det.
   Øyvind Michelsen, Oslo øst, Microsoft Certified Systems Engineer.

  • keal (svar til Tina)

   I prinsipp kan hver pakke rutes uavhengig av alle andre pakker – annenhver pakke kan går rundt jorda mot øst, annenhver mot vest. Eller noen pakker kan gå via Sverige, noen langs vestkysten, noen opp Østerdalen. Skal en avlytter være sikker på å fange opp alle pakkene må han bryte seg inn enten mellom sender og første ruter, eller mellom siste ruter og mottaker.

   I praksis går nesten alle pakker identisk samme vei, ikke minst fordi rutere cacher info om hvor de bør videresende en pakke med en viss destinasjon. På internasjonale samband har du ikke mange valg tilgjengelig, og sitter du flere hopp borte fra der det velges en fiber over Atlanteren har du ingen mekanisme for å angi «foretrukket nettverk» – de går på den fiberen en fjern ruter velger, og alle pakker går over samme fiber så lenge den fungerer greit.

   Hadde du hatt kontroll over ruterne, kunne du fordelt pakkene jamt over alle de fysiske linjene du har tilgjengelig (bortsett fra der den kom fra). Kontrollerer du mange rutere, kunne du lagt opp en ruting-strategi designet for at maks x% av pakkene gikk over en gitt link. (Du måtte passe på så ikke pakker går i ring så de går ut på max hopp!) Du har ikke den kontrollen.

   Sett at du kontrollerer f.eks. et par dusin maskiner spredd jamnt i området du dekker. Den første ruteren kan legge hver IP-pakke inn i en annen IP-pakke med adresse til en av «dine» maskiner. Denne maskinen pakker ut den «indre» IP-pakken og sender den videre til en annen av dine maskiner i tilsvarende ny innpakning. For dine maskiner kan du da styre rutingen slik at pakkene fordeles over alle forbindelser mellom alle dine maskiner. Ressursbruken blir betydelig større: Det du gjør er ikke ruting i nettverket – for hvert hopp mellom dine maskiner tas pakken ut av nettet, behandles og sendes på nytt inn i nettet. Gjør du ti hopp mellom dine noder, krever overføringen rundt ti ganger så mye ressurser som direkte forsendelse.

   Ofte er dette kombinert med ulik kryptering for hvert hopp; det koster naturligvis også ressurser og øker forsinkelsen.

   Istedetfor å pakke ut og pakke inn pr. hopp kan du lage et nett der pakken alt i utgangspunktet pakkes inn i et antall lag IP-pakker. For hvert hopp skrelles ett lag IP av, og resten videresendes til det som da er den «ytterste» IP-adressen. Da er det senders ansvar å pakke inn i mange lag på en slik måte at hver pakke tar ulik rute. Senderen må kjenne til det utvalget noder han ønsker å fordele pakkene over, helt fram til brukeren, og har både full kontroll og fullt ansvar for spredningen over ulike linjer.

   Denne måten med mange lag inni hverandre kalles «Onion routing», og brukes i TOR-type nettverk.

   Når et TOR-nett har en viss størrelse, så det til enhver tid er et antall aktive forbindelser, er også muligheten for sporing ved trafikkanalyse i ruting-nettverket redusert, siden det ikke er mulig å samholde pakker etter destinasjons-adresse (når pakkene er krypterte).

   Samme ideer kan i prinsipp brukes også på høyere protokollnivåer, f.eks. for epost eller SMS-type meldinger, som ikke er av sanntids-natur. Da kan man også designe en ruting-protokoll der hver node får beskjed om å vente en viss periode før videresending, med en total forsinkelse så stor at det ikke er praktisk mulig å asossiere at Hans Hansen sendte krypterte data ut i nettet med at Jens Jensen mottok krypterte data mange minutter senere, og av det slutte at de to har hatt en utveksling, når begge to har sendt og mottatt masse ulik data i løpet av de minuttene.

   Media snakker om «TOR-nettverket» i entall, men alle kan sette opp sitt eget «lokale» TOR-nettverk. Det finnes mange av dem! Men er de små, er det lettere å bruke trafikkanalyse mot dem for å avsløre forbindelser og grad av kontakt; de bør ha en viss størrelse for å gi beskyttelse.

   Media prøver å skremme oss med at hvis vi begynner å bruke det «TOR-nettverket», i entall, som de vet om, setter vi oss i klasse med narko-forhanldere og barneporno-leverandører. Så hvorfor etablerer vi ikke ett eller flere andre slike nettverk, med samme teknologi, men uten å blande inn kriminelle og moralsk fordervelige personer?

   Hvorfor har ikke f.eks. EFN eller tilsvarende organisasjoner et TOR-tilbud? Det kunne gjerne være slik at du måtte registrere IP-adressen din for å få lov til å sende inn pakker, som en mekansime for å holde kriminelle miljøer utenfor. (Siden mange med IPv4 ikke har fast IP-adresse kunne det bli nødvendig å starte en sesjon med en autentiserings-pakke til nettverket for den IP-adressen du har i øyeblikket, men det er gjørlig!) Det kunne gjøre TOR stuereint, og bidra til vesentlig bedre beskyttelse av privatlivets fred. ISPen, som er pliktig til å logge nettbruken, vet bare at du har tatt kontakt med et TOR-nettverk, uten å vite hvor pakkene er sendt videre derfra.

   Et TOR-nettverk gir treigere respons enn direkte kontakt; det er dårlig egnet for video-browsing. Men for svært mye annet gjør det ikke så mye om responstiden er 200 eller 800 millisekunder. Hvorfor får vi ikke etablert noe slikt?

 1. Det er så mye vi kunne tatt i egne hender. Hvorfor gjør vi ikke det?

  Å kryptere alt innhold i eposter er noe som enhver kan gjøre, ute noe datateknisk kompetanse. Praktisk talt ingen gjør det (og av de få som krypterer epost er det store flertall datateknisk interesserte som gjør det mer av teknisk interesse enn for å verne sitt privatliv). Hvorfor gjør ikke alle det? Vi klistret igjen konvolutten den gang vi sendte papirbrev til hverandre!

  Interesseorgansisasjoner, f.eks. Elektronisk Forpost Norge (EFN) eller IKT Norge, kunne tilby X.509-sertifikater for kryptering der ingen kjenner din private nøkkel, heller ikke utstederen (EFN): De tilbyr et program for å generere et privat/offentlig nøkkelpar (eller du kan bruke et tilsvarende fra vilkårlig annet sted), sender dem den offentlige, og de returnerer deg sertifikatet som du dekrypterer med den private. Om de tok noen få kroner mer enn selvkost for tjenesten ville det stadig være billigere og/eller reklamefritt enn de kommersielle tilbudene. Hvorfor gjør de det ikke?

  Teknisk sett er det helt kurant å sette opp et eget telefoni-nett med ende-til-ende-krypterte samtaler og direkte ruting, ikke via noen sentral der avlytting kunne være mulig. Nettet kunne også formidle epost og meldingsformidling over ende-til-ende-krypterte linjer. Det krever litt teknisk kompetanse + en tjener som er i drift 24/7, men det er ikke vanskelig å finne i Norge – vi kunne hatt dusinvis av slike. Vi har det ikke. Hvorfor gjør ingen det?
  (Det burde egentlig ikke være mange dusin, men færre større, for å beskytte mot trafikkanalyse.)

  Det eneste vi gjør er å si til hverandre at «Vet du ikke at Google tilbyr den tjensten? Facebook tilbyr den!» … nei, det er ikke å ta saken i egne hender. Det er å legge alt i hendene på Google og FB. Men det er så mye mer lettvint på den måten – trekke på skuldrene og si «Jaja…».

  Selv med digitalt grenseforsvar, «tilrettelagt innhenting» eller hva det vil hete neste måned, kan og bør vi klistre igjen konvolutten – kryptere kommunikasjonen. Vi bør sette opp digitalutgaver av to blikkbokser med snor mellom, etablere egne «logiske» nett der internett bare er som en kabel, utenom avlyttingssentralene. Det er ingenting i dette lovforslaget som hindrer oss i det.

  Det er heller ingenting som hindrer lovbrytere i å gjøre det. Bruker vi det som begrunnelse for å ikke beskytte vårt privatliv, hjelper det ikke: De kan fortsatt gjøre det. Kanskje de allerede gjør det. La oss gjøre det samme – selv om vi ikke har noe (kriminelt) å skjule, kun vårt privatliv

  Svar på denne kommentaren

  • ErlendR (svar til keal)

   «Vi bør sette opp digitalutgaver av to blikkbokser med snor mellom, etablere egne «logiske» nett der internett bare er som en kabel, utenom avlyttingssentralene»

   Jeg tror nok de kan få data fra ISP og NIX også. Så det hjelper ikke så mye. Bruk en VPN løsning så er ting kryptert, og alt de egentlig kan se er hvilken VPN løsning du bruker. Om du vil dra det enda lenger kan du bruke TOR (the onion ring)

  • keal (svar til keal)

   Hva annet enn et VPN var det jeg tenkte på? Men kjøper du en VPN-tjeneste fra noen andre har du verken kontroll over rutingen eller krypteringen. Hvor befinner nøklene seg? for hvilke operasjoner blir pakkene dekryptert? Hvor mye må dekrypteres for å rute peakkene?
   Datapakkene dine kan ta veien om et sentralt sentralt logge-punkt internt i VPN-nettet – er du da trygg på at ikke tilbyderen har adgang til alt innhold? Hvordan sikrer du at ikke ekstern overvåking ser at når du sender x MByte inn i VPNet, kommer det noen millisekunder senere ut x MByte på Hans Hansens linje til VPNet – ergo er sjansene store for at du har forbindelser til Hans Hansen, som er suspekt, og derfor bør også du betraktes som suspekt?

   Å gå til en vilkårlig VPN-tilbyder er som å gå til Facebook og si at «FB slipper nok ikke ut noen av mine private data; de er trygge der».

   Kryptering er selvsagt, men det er ikke noe du gjør ett sted «og ferdig med det». Og kryptering der du ikke selv kontrollerer nøklene er bare halv kryptering.

  • Michael (svar til keal)

   Du har i udgangspunktet rett, men da kommer der snart et nytt lovforslag om at ikke skal være lov og kryptere osv. Poenget mit er at det dersom det blir er kapløp mellom to parter vil der hele tiden komme nye love som stryper retten til privatliv. På et tidspunkt må man si nok er nok og tage en ordentlig debatt om emnet, hvor folket for si deres mening.

  • keal (svar til keal)

   Det kan skje – med det betyr at man offisielt setter vern om privatlivet til side.

   En annen sak er at det formidles så mye vilkårlige binære data over nettet – det være seg video, databaser, regneark eller annet – som absolutt ikke er klartekst. Om du lager et lite program som erstatter diskblokk 4 til 17 i en liten videosnutt med et kryptert dokument må du prøve å spille den av for å oppdage at det ikke er en «ekte» videofil.

   Å kreve at absolutt all informasjon som sendes over nettet skal omformes til et tekstlig format der innholdet kan forstås av mennesker er helt umulig. Så et forbud mot kryptering vil bli et slag i lufta.

   Myndighetene (og andre) vil aldri ligge i forkant; de henger etter og prøver å stoppe det som allerede er i gang. I svært mange tilfeller forsøker de seg med skremmeteknikker, å få folk til å ikke så mye som prøve å gjøre det som er teknisk mulig. Eks: Jeg gikk gjennom hele oppveksten overbevist om at jeg var lovbryter som hadde kassettkopier av kameratenes LP-plater – at retten til private kopier er eksplisitt uttrykt i loven (åvl §12) oppdaget jeg først da jeg ble voksen. Kanskje myndighetene vil forsøke å gi inntrykk av at kryptering er forbudt, selv om det ikke er det. (Jfr. Kopinor-advarselen i en del trykksaker: «All kopiering fra denne bok som er forbudt etter ånsverkloven vil bli straffeforfulgt» … men mye slik kopiering er slett ikke forbudt, det er eksplisitt tillatt! Det vil Kopinor holde lavt i terrenget!)

  • arne (svar til keal)

   Hvis du tror VPN er trygt så.. FBI fikk nettopp levert ut logger i en sak der VPN-tilbyderen påsto de ikke logget

  • keal (svar til keal)

   Jeg gjentar: Hvorfor tar vi ikke saken i egne hender? Hvorfor overlater vi beskyttelsen til de som FBI kan gå på og kreve logger?

   Hvorfor benytter vi mekanismer der vi ikke har kontroll over krypteringen? Hvis jeg er den eneste som kjenner nøkkelen, og krypterer datastrømmen før den går utenfor husveggen min, og går direkte til mottaker, ikke via en sentral, da er beskyttelsen langt bedre.

   Om jeg og min krets setter opp en SIP-tjener aom kan formidle ønsket om kontakt, har den ingenting å gjøre med datatrafikken. Ja, det finnes SIP-tilbydere som ruter all trafikk gjennom sentrale noder, men det er fordi de velger å gjøre det: SIP lar deg få avtale å bruke vilkårlig type kanal.

   Bruker du TLS til SIP-tjeneren kan ingen avlytter vite hvem jeg ber om kontakt med. Har jeg styringen selv, kan jeg vite at jeg ikke logger noe. Det er ikke noe forbud mot å drive en privat SIP-tjener. Jeg tilbyr ingen internett-tilgang; den må hver enkelt bruker av noden ha på annen måte, og det er et stykke igjen til at myndighetene kan kreve at jeg logger trafikken – den logges av ISPen.

   Det er naturligvis et valg om du vil sende all trafikk via SIP-tjeneren: Det vil maaskere for trafikk-analyse. IP-leverandøren kan ikke røpe hvem jeg setter opp en kryptert forbindelse til. Har jeg (eller noen jeg stoler på) full kontroll over tjeneren, og vet at det ikke logges, og nøkler handteres kun i endepunktetene, er ruting via en tjener OK. Men ikke hvis jeg ikke aner hva den gjør, og absolutt ikke hvis det er den som står for krypteringen, eller har gitt meg den nøkkelen jeg skal bruke.

  • Henning (svar til keal)

   velger tilfeldig en av dine innlegg til å kommentere på ett generelt grunnlag av dine innlegg.

   Takk for mye teknisk informasjon!

   Jeg er helt enig at man burde benyttet seg mer av «TNO»-metoder (Trust No One) – ende-til-ende kryptering o.l. der man kutter ned på mellommenn eller deres innsyn. Desverre er det pt enten litt for vanskelig for den gjennomsnitlige nordmannen å gjennomføre, eller så er den gjennomsnitlige interessen for liten til at noen benytter det.

   Sikkerhet (her privatliv) har aldri eller sjelden en konkret gevinst, den eneste effekten er at noe IKKE skjer.
   Jeg tror folk generelt (meg inkludert) har veldig lett for å tenke «men det rammer sikkert ikke meg» når det kommer til sikkerhetstiltak – og bryr seg ikke med det. Innsatsen veier ikke opp for gevinsten (tenker mange).
   For min del er innsatsen for å hindre innsyn i mitt privatliv relativt liten, så akuratt her er jeg «flink» og følger noen av dine mange gode råd.

   Håper du sitter med noe politisk verv eller som rådgiver noe sted og kan forklare de som bestemmer hva dette går ut på og hvordan det fungerer.
   God kveld!

 2. Min tillit til norsk overvåking er slik at jeg ikke blir det minste forbauset om det om fem år avsløres en logg som dokumenterer «Slettet metadata om epost fra Hans Hansen til Jens Jensen, datert 7.feb 2024, lengde 20315 bytes, med Emnelinje ‘Oppskrift på det du vet’. Grunnlag for sletting: Begge er norske statsborgere».

  Slettingen er utført i henhold til lov og forskrifter, dokumentert og tilgjengelig for ettertiden, slik at overvåkingen har loggen over nødvendige detaljer om trafikken som er slettet.

  For en del år siden (midt på 1990-talet) gjorde privatlivets beskyttere i USA seg selv en stor bjørnetjeneste: NSA ønsket å kryptere alle digitale telefonlinjer med en metode kun NSA kjente (‘Clipper’ – må ikke forveksles med Clipper RISC-arkitektur), som skulle være ende-til-ende. For å låse opp krypterings-nøkkelen (for avlytting) måtte tre ulike instanser frigi hver sin bit. Samtidig skulle all annen kryptering forbys ved lov. Metoden var hemmelig, og krypterings-brikken ville selvdestruere hvis noen forsøkte å åpne den for å avlese logikken.

  Selvsagt var det en bakdør; det antok alle fra starten. Men hadde den blitt påbudt ville det åpnet for vilkårlig kryptering. Det vil si: Ble du anmeldt for lovstridig kryptering, var det bevis på at du ble avlyttet – ellers ville ikke NSA vite at du krypterte trafikken.

  Kanskje du da ville blitt overvåket grundigere. Det kunne/burde ført til at kryptering hadde blitt noe «alle» benyttet. Da ville overvåking blitt praktisk umulig. (Jfr. porno på internett: Det ble så lett å gå rundt sperrene at myndighetene i praksis ga opp kampen mot (voksen)porno – man kan ikke forfølge alle som søker etter det!)

  Overvåkingen kan avlytte deg hvis de ser grunn til det – hvis du utveksler suspekt informasjon med andre. For å vite at du gjør det må de avlytte deg. Allerede. Siden de sletter info om avlyttingen hvis det ikke oppdages noe suspekt, kan de hevde at de ikke ser på innholdet. Hvis de ikke sletter det etter å ha analysert det, er det fordi de mener de kan forsvare det. Like fullt: De inspiserer det, og logger alt de har interesse av.

  Hevder de at de ikke ser på det som flyter mellom norske borgere: Da burde det ikke spille noen rolle om det var kryptert fra ende til annen. Så la oss begynne å gjøre det! Kommer de da og sier: «Jammen vi må få se på felt x, y og z i meldingen for å være sikker på at det faktisk gjelder norske statsborgere», da bør varsellampene blinke. «Vi må se emnelinja for å være sikker på at dere verken distribuerer oppskrifter på hjemmebrent eller blandinger av kunstgjødsel og diesel». «Vi må kjenne medlemmene på denne distribusjonslista for å være sikre på at de er norske» Osv.

  Under den kalde krigen konstruerte vi i Vesten en masse vitser/historier som liksom skulle komme fra undergrunnsmiljø i Sovjet-Unionen. En av dem var som en dialog:

  – Jeg har hørt at din bror Ivan er sendt på tvangsarbeid til Sibir, hvorfor det?

  – For bakvaskelse av staten. I et brev til en venn hadde han påstått at man kan bli sendt på tvangsarbeid til Sibir for å bakvaske staten.

  Jeg har en følelse av at vi er på vei i den retningen. Overvåkingen må ha tilgang til all vår ukrypterte trafikk for å kunne slå fast at vi ikke gir dem grunnlag for noe innsyn i all vår trafikk.

  Så la oss ikke gi dem innsyn i trafikken når det ikke er noen grunn til at de skal ha det. Vi har mekanismene. La oss bruke dem.

  Svar på denne kommentaren

 3. Jeg sliter med å forstå poenget med DGF, kan noen opplyse meg? https er jo nesten universalt på internett i disse dager, så om man vil unngå DGF er det jo bare å bruke Facebook eller hvilken som helst annen kommersiell chatte-kanal (kanskje Signal el. hadde vært bedre, eller enda bedre: Wechat slik at vestlig etterretning ikke kan få innsyn).

  Jeg forstår at man i teorien sikkert kan se på data til og fra servere man er interessert i, men jeg kan ikke forestille meg at dette er av veldig stor ettertningsverdi og er kjempelett å bevege seg rundt hvis man vet at man kan bli overvåket.

  Altså ser jeg ikke noe som helst bruksområde for DGF og det virker som om ingen av de som snakker om det har noe som helst peiling på hvordan internett virker. Finnes det noen som er mer opplyste enn meg og kan fortelle meg hva jeg misforstår?

  Svar på denne kommentaren

  • Terje Elde (svar til Birk)

   Poenget med DGF, er at DLD ble skutt ned, og derfor prøver de seg på en «men hva hvis vi bare gjør det på grensen?».

  • keal (svar til Birk)

   For det første er Internett mye mer enn websider. Og websider er mye mer enn HTTPS.

   For det andre: Hvordan angir du nøkkelen som brukes til kryptering? Du gjø det slett ikke! «Noen» har sørget for en nøkkel du ikke ser, «noen» står for kryptering/dekryptering – ikke du.

   Vet du sikkert hvor det skjer, særlig når nettstedet du kontakter balanserer lasten over et stort antall tjenere? Slett ikke; når innholdet når nettstedet er det tilbake til klartekst.

   Data går kryptert fram til nettstedet (ihvertfall til lastbalanseringen), men hva skjer etter det? Om du bruker en web-basert post-tjeneste, sørger HTTPS da for at det KUN er sender og mottaker som har tilgang til innholdet i klartekst? Slett ikke.

   Skjuler HTTPS info om hvilke nettstedet du kontakter? Slett ikke.

   HTTPS er en ørliten flik av det vi trenger av beskyttelse. Selvsagt skal HTTP også krypteres, men vi må ikke gå rundt og tro at det alene er fullt ut tilstrekelig for full beskyttelse.

  • Martin Nygard (svar til Birk)

   https er kryptering godkjent av amerikanerne sa de har helt sikkert metoder for a bryte den. Og deler metoden villig med andre allierte.

  • keal (svar til Birk)

   «Svaret er ja eller nei, avhengig av fortolkingen» (A. Einstein)

   HTTPS benytter to typer kryptering: Engangs-nøkler utveksles med en kublic/private-key type kryptering. Så krypteres trafikken med en «lettere», symmetrisk kryptering og den nøkkelen man er blitt enig om.

   TLS kan brukes med flere ulike symmetriske metoder. De fleste er «rimelig» sikre, men ikke 100%. F.eks. 3DES: En avlytter kan logge trafikken og dekode den i ettertid, men det er ikke mulig pr i dag å gjøre i sanntid; innholdet blir først avslørt en god stund etterpå. Nøkkelen som blir funnet er helt ubrukelig til neste HTTPS-sesjon.

   AES brukes av NSA selv for «top secret» data. Metoden er offentlig tilgjengelig, og bakdører er ikke kjent.

   For 3DES: Ja, NSA kan i prinsipp dekode 3DES. NSA: I teorien (ved bruteforcing) ja, men ikke i praksis.

   Men RSA-krypteringen for utveksling av nøkler (slik at de trivielt kunne dekode trafikken i sanntid) er det høyst usannsynlig at de har brutt. Det ville vært så sensasjonelt at de neppe ville klart å hemmeligholde det for det kryptografiske miljøet. Jeg har aldri hørt noen ekspert på kryptografi så mye som antyde en mistanke om at RSA er brutt.

   Så: Nei, NSA kan ikke bryte public-key-kryptering (med nøkkel-lengder tilsvarende de som brukes i praksis). Iføklge Wikipedia ble én spesifikk 768-bits nøkkel brutt ved bruk av 1500 CPU-år.

   At vi bruker public-key kryptering for å utveksle symmetriske nøkler er mer eller mindre historisk betinget: Prinsippene ble utviklet den gang en gjennomsnittlig PC kunne klare singel-DES i sanntid men ikke særlig mer. Å RSA-kryptere hele meldingen, all trafikken, var fullstendig urealistisk. I dag er PCene så kraftige at det ihvertfall for ikke-sanntidstrafikk ville være realistisk å bruke det for hele meldingen. Om vi skal regne websurfing som «sanntids» eller ikke avhenger av definisjonen av sanntid. Så om vi ønsker, kan vi benytte «ubrytelig» kryptering, ubrytelig selv for NSA.

 4. Dette pågår allerede. Kun spill for galleriet!
  Norge har drevet overvåkning av oss i mange år allerede.

  Dette er grunnen til at jeg ikke stoler på politi, politikere, E-tjenesten, aktører som Telenor feks.
  Alt logges allerede i skjul.

  Norge…et leke-demokrati!

  Svar på denne kommentaren

  • Thomas (svar til Thomas)

   Og det at domstolene som er kjøpt og betalt av staten selv, skal være instansen som godkjenner overvåkning, bekrefter bare mine mistanker.

   Det pågår allerede i skjul, noe det har gjort lenge.
   Datalagringsdirektivet i sin tid var også et skalkeskjul..

   Aldri stol på noe som har med politikk og politikere å gjøre.

  • Anand (svar til Thomas)

   Thomas, å svare på sin egen uttalelse er sjeldent god vare. Du er ofte enig med deg selv.

   Det burde egentlig angripes fra andre siden. Forby myndighetene og alle andre private å inneha disse dataene, lag en internasjonal standard av det og så lever vi lykkelig resten av våre dager.

   Det fins ikke lovverk eller politikere som skjønner mye av utviklingen i dag, så omg-politikk tror jeg vi må bli vant med.

  • Anand – det er «lov» å føye til flere ting man glemte i forrige innlegg, særlig når det starter med «Og» (eller «I tillegg» eller «Dessuten»)

   Thomas tror tydeligvis på Den Store Konspirasjonen langt mer enn hva jeg gjør, men likevel stoler jeg ikke et sekund på at lover regulerer hva overvåkingstjenester (og ordinært politi) gjør. Vi har hatt litt for mange historier med f.eks. DNA-registre, avlytting som aldri ble bokført (og derfor selv ikke i ettertid godkjent), etc. etc.

   Beskyttelse av data må gjøres med tekniske mekanismer som ikke kan omgås av overvåkingen. Lover kan omgås.

 5. Nikolai Dragnes

  Det mest absurde er at de kaller det «Digitalt Grenseforsvar.» Som om det er noe annet enn masseovervåkning eller akkurat det samme som datalagringsdirektivet, som altså viste seg å være i strid med både Grunnloven og Menneskerettighetene. Grenseløst frekt å lansere det samme bare med et navnebytte.

  Og så denne totalt absurde påstander som at å lagre datatrafikken ville kunne ha stanset hacking. Nei, det kan det overhodet ikke, for at et arkiv over datatrafikk som har vært skulle kunne brukes til å stanse en hacking som har allerede har skjedd må en kunne reise bakover i tid.

  Ög et slikt arkiv over datakommunikasjon er grunnleggende ubrukelig som «digitalt grenseforsvar,» alle hackere profesjonelle eller amatører vet å skjule og bytte IP’er, og alle kan bruke en kryptert meldingstjeneste. Finnes et utall krypterte meldingsapper å hente ned på Google Play, og det annonseres for VPN tjenester over alt allerede. Dette er nok til at arkivet deres er meningsløst. Og hackere tar selvsagt sånt videre enda noen steg i å skjule seg.

  Med andre ord en sløsing på en milliard kroner eller mer bare for å lage et arkiv over hva alle nordmenn leser, ser på og handler med på internett.

  Og det er akkurat det eneste de får ut av dette er et arkiv over hvilke websider alle nordmenn besøker, når og hvor lenge. Å forsøke fremstille dette som et hacker- eller terroristforsvar er det reneste nonesense. Så enten forstår de ikke selv hva de promoterer og mangler grunnleggende datakunnskap eller så lyver de med vilje av en annen agenda.

  Demokrati er et unntak i verdenshistorien, så naive vi er som tror at det vil vare evig i Norge. Hvorfor i alle dager skal vi gi militæret mulighet til å lagre all våre kommunikasjon, hele vårt liv, våre innerste tanker og følelser. Hvem vet hvordan framtiden er i Norge om 5-10-20-30 år? Demokratiene ramler som fluer rundt oss, også i Europa. Hvorfor gjøre det så forbannet enkelt for framtidens diktatorspirer også i Norge?

  Svar på denne kommentaren

 6. Dette er jo bare tøys.
  Nesten all datatrafikk fra Norge til utlandet går jo igjennom Sverige, som avlytter ALL utenlandstrafikk, og som rutinemessig deles med Norge.
  Dette vill utelukkende være for å overvåke intern trafikk i Norge.

  Svar på denne kommentaren

 7. Hendrik Halsne

  De av oss som bruker FB og Twitter sender trolig flere meldinger via UK til USA. UK har et etterretningssamarbeid med USA (NSA) og fanger allerede opp den trafikken som kommer fra Norge via UK. Så overvåkningen av norsk datatrafikk er ikke kun avhengig av hva som skjer innenlands

  Svar på denne kommentaren

 8. Solveig Gaaseide

  Overvåkning har foregått i alle tider på ulikt vis. Det jeg tenker på er at vi må bevare Norske interesser inkl vestelig interesser. Tror de fleste liker å bo i vesten, men kan eller ta seg noen eksotiske reiser. Dette er bare utviklingen i Den digitale revolusjon. Det jeg tror alle må være enige i er at Krig er det værste som kan skje. Natur katastrofer kan også skje og de kan også være katastrofale. Mulig bakterier er en undervurdert trussel. Les gjerne nå på http://www.uio.no. Ellers ? Vi har globalisering som pågår. Ungdommen reiser og studerer utenfor Norges grenser i større grad enn tidligere. Jeg tror at vi beveger oss mot et mer internasjonalt samfunn. Vi må unngå Diktatorer. Folks helse er heller ikke lengre så hemmelig. Les bare i sladder pressen. Terror er en trussel, og kniver og biler benyttes. Ikke Digitalt akkurat. Og vi hadde vel nylig en shizofren russisk statsborger i Norge som knivstakk og det ble etterforsket som terror. Nei, jeg er ikke redd for Digital overvåkning.

  Svar på denne kommentaren

  • Helt enig, samtidig så legger jeg aldri ut info på sosiale medier, nettet eller epost jeg ikke kan stå inne for. Jeg kommer ikke til å begrense meg i offentlig debatt dersom det blir mer overvåkning. Bakke-Jensen: 1, Thon: 0

  • Det virker som du er lykkelig uvitende om konsekvensene av masseovervåkning. Ikke la deg lure til å to at DGF vil kunne forsvare Norge mot hacking. Om noe vil det legge til rette for et totalitært styre.

  • Sist jeg hørte om overvåkingengs effekt mot terror, var konklusjonen at det var liten eller ingen effekt (propublica.org/article/whats-the-evidence-mass-surveillance-works-not-much en sak jeg fant i farten nå).
   Som andre har nevnt er det så og si alltid en mulighet for de som ønsker å unnslippe overvåkingen, å unslippe. Spesielt nå i den digitale alderen.

   Du skriver også at det alltid har funnets overvåkning, og det stemmer nok. Men før var dette svært målrettet og tidkrevende arbeid. Med den digitale revolusjonen du nevner er det enkelt og kan ramme alle – også i en mye større grad. Tenk på alt som deles av deg, dine apper når du bruker dem og også når du ikke bruker dem. Overvåking i dag er i mye mer omfattende.

   Kombinerer du dette med at de kriminelle kan unngå denne overvåkingen blir utfallet at kun de uskylde er «hardere rammet».

   Derfor er overvåking i utgangspunktet ett tiltak som har lite effekt. Det finnes også en rekke eksempler på at overvåking misbrukes.

   Når det skal sies, ønsker heller ikke jeg at terror skal forekomme, men det bør nok finnes andre tiltak. Dette er jo også nettop det terror er ment å føre til – usikkerhet, utrygghet og ustabilitet.

 9. Artikkel 12.
  Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

  Svar på denne kommentaren

  • keal (svar til thor)

   Du snakker om FN-utgaven. EMK-utgaven gir myndighetene store fullmakter til å sette disse rettihhetene til side.

  • keal (svar til thor)

   Lurer på hvilke ord sensuren trigget på i den mer fulstendige kommentaren min – det var ihvertfall noe som umiddlelbart førte til avvising. Jeg brukte vel ytringsfriheten til å kritisere våre egne myndigheter, og SÅ langt strekker ikke ytringsfriheten seg!

   (Skulle ønske at redaksjonen kunne gå inn og se hva som ble avvist av sensur-automatikken, og godkjenne det «manuelt», slik at andre kunne få se hva som blir automatisk fjernet. Hvis en manuell vurdering sier at det jeg skrev bør være forbudt, da blir jeg skremt!)

 10. Lagring av metadata (‘bulk collection’) kommer til å drukne e-tjenestens analytikere i en tsunami av informasjon. Slik sett virker det nye lovforslaget mot sin hensikt, og det er farlig fordi denne typen etterretningsfaglig svak praksis svekker evnen til å oppdage reelle trusler.

  Svar på denne kommentaren

 11. Internett ga oss muligheten til en bred offentlig samtale som aldri før i historien. En unik mulighet for mer effektivt demokrati. Det er trist at så mange krefter jobber for å kvele denne historiske muligheten til forandring.

  Svar på denne kommentaren

  • Mikke (svar til Svein)

   Internett har demokratisert trolling og mobbing, og fremelsker fake news som etter noen runder i et ekkokammer lett produserer terrorister av alle valører.

   Hva skal man gjøre, da, når folk ikke tåler å få frihet?

 12. Dette ser ikke bra ut for troyanerhesten Gahr Støres hemmelige telefoner til terroristlederne, og Norges første terrorist Lars Gule stadig er i dialog med terrorister for å ta Israel av kartet.
  For oss andre som ikke har noe skjule, så er åpen post helt ok.

  Svar på denne kommentaren

  • Martin Nygard (svar til Norway-leaks)

   Synes du fremdeles det er ok hvis det er naboen din som leser all din digitale kommunikasjon, eller svogeren eller svigermor. Du vet aldri hvem som har den jobben. Mistenk han/hun som ser så smug ut.

 13. Som vi vet med sikkerhet etter skandalen med Folkehelseinstituttets ulovlige DNA-register her til lands, spiller det ingen rolle hva loven er og som blir sagt og lovet.

  Det viste en autoritær grunnholdning og en kultur som gjør at ting kan planlegges og systematisk gjennomføres i større omfang over flere etater uten videre, vel vitende at selv om det skulle bli avslørt får det således heller ingen konsekvenser.

  Selv veibompasseringer har faktisk blitt brukt av påtalemyndighetene i småsaker enda det ikke var lov, så selv rettsvesenet gir blaffen i dette.

  Jeg er ikke et øyeblikk i tvil at en slik masseovervåking har pågått lenge allerede og var ment for absolutt alle og at det har vært planlagt og akseptert av flere instanser selv om det er mot lov og rett. DNA-registeret og regjeringens ikke-akseptanse av EU-domstolens fordømming av Datalagringsarkivets viste at det er føringer på total kontroll helt fra øverste hold.

  Det virker helt utrolig etter våre glansbilder av norsk kultur og selvoppfattelse, men virkeligheten er at dette ligger nærmere vår natur enn mange er villige til å innse. Det er overvåkingskameraer overalt og det er f.eks. ikke få boligsameier som har satt opp overvåkingskameraer bare for å sjekke om beboerne kaster søppel på riktig måte og ikke for å hindre grov kriminalitet som loven krever, og selv på fjellet eller stranda er det ikke uvanlig at det kommer noen som har holdt oppsyn med deg for å irettesette den minste ting. En utlending jeg jobbet med kalte dette fenomenet hos nordmenn ‘selvutnevnte politimenn’.

  Og alt gjøres med Datatilsynets hjelp. En sjelden gang kommer de ut for å virke forferdet men neven blir aldri slått i bordet og ingen ting blir egentlig gjort, og ingen andre som virkelig har makt til å gjøre noe fra eller til kommer på banen heller. Det er som om alle er enig at et orwelliansk overvåkingssamfunn er hva som skal gjennomføres i Norge.

  Svar på denne kommentaren

 14. Dag Gabrielsen

  Spørsmålet er vel ikke om folk tør si hva de mener – det er vel heller om de som blir omtalt tåler å høre det som blir sagt.

  Det blir mer og mer frustasjon over et samfunn som beveger seg mer og mer i fra folkedemokrati til hestehandler og parti-politikk (hva kan vi lure velgere med denne gang?)

  Hvis tjenesteyterne til folket ikke skjønner sin egen besøkelsestid – ja det er vel da folk reagerer som nå i Frankrike

  Svar på denne kommentaren

 15. Per klaveers ©

  Det pågår nå værmodifisering over Norge . Spraying med fly som sprer aerosolerte partikler som danner kunstig skydekke. Det er dette som skaper klimaendringene . Klimaendringene skyldes så på co2 ,noe som er et falsum . Værmodifikasjoner (chemtrails) pågår for å kunstig skape en super unormal kondenserende atmosfære. De ofte heldekkende skyene isolerer inne varme fordi den varmevekslingen på kloden er påvirket. Se den Svenske dokumentaren på youtube ; Ditt livs viktigaste information. Følg også overflyvingen av Norge fra utlandet på flightradar24.com der vi kan observere fly tar store omveier for å kunne legge igjen aerosol kjemiske striper som ekspanderer kraftig og danner kunstig klimaendrende skydekke . Værmodifikasjonen pågår for å dimme bort den blå himmelen og dimme bort solen. De kunstige skydekket er mulig å kjemisk behandle for å kunstig frigjøre nedbør. Sammenligner man himmelens skyer så ser man sammenhengen med sprayingen og klimaendringene. Co2 gis skylden for klimaendringenr noe som er et falsum. Klimaet er nå et effektivt våpen for å herske over kloden å for å kunne pushe verden i bestemte rettninger. Verdensmakten har nå både klimaet og terror som effektive virkemiddler for å herske. Målet er å holde jordens befolkning og ressurser under kontroll på veien mot new world order.

  Svar på denne kommentaren

  • Hele historien med co2 som årsak til de rapide klimaendringene er ren løgn. !! Den egentlige årsaken er derimot værmodifikasjonene som pågår.. Det pågår spraying (chemtrails) spraying av kjemiske patenterte aerosoler.
   Dette skaper kunstig skydekke som dekker himmelen. Solen mister sin kraft og himmelen mister blåfargen. Stoffene som sprayes ut er basert på us patenter i værmodifikasjon. De konduktive kunstige skyene skaper store klimaendringer dvs også global oppvarminger fordi de kunstige skyene virker sterkt isolerende. (Hindrer normal temperatur veksling ) nrk.no/ho/heilt… Kloden holdes da kunstig mye varmere enn hvis kun normalt danned skydekke var tilstede.
   Alt med the deep state løpegutten Al Gore og co2 påstandene er rene feberfantasier og løgn. Det er hoved målet for bilderberger globalistene å kunne skape mest mulig kunstig klimakaos og div kriger,terror , bla for å kunne pushe og presse verden mot det totale kaos . nrk.no/sognogfj
   Så kan de lakeiene til (the deep state ) tilby snedige løsninger på de kunstig skapte problemene ,dvs med mye mer klimakaos og alvorlig terror. tv2.no/nyheter/
   Det betyr store radikale endringer ,også kostnader for folk og store endringer som berører mange mennesker. New world order bilderberger globalistene fører nu en totalitær klimatisk krig og fremmanipulert krig mot kloden og menneskeheten. «Silent war dokumentet fra NASA » – organisajonen beviser hele dagens rapide kaotiske klimaendringer er kunstig skapt. Silent Weapons For Quiet Wars Document Full Read — disq.us
   Alt dette løgnaktige spillet med klimaet pågår for å kunne endre verden bla mot nwo diktaturet.. 666. De fysiske Pengene skal også snart bort, noe som også er ledd i planen om å gjøre oss mennesker veldig sårbare uten makt over våre egne liv og kontoer .
   Dvs å kunne Microchippe (overvåke ) jordens befolkning,det er også en del av makt overgrep spillet over menneskeheten.
   Alt er kun et rikmanns spill . De (bilderberger globalistene) ønsker også nu å likestille mennesket med bla kunstig intelligens (Roboter.) Mennesket gener forandres nu også mer å mer både gjennom forurensing og direkte gjennom mat. Tilbake til endringer i klimaet pga chemtra ils .
   Se den Svenske dokumentaren på youtube ; Ditt livs viktigaste information. Den forklarer klart og tydelig hvordan klimaet blir nu kjemisk manipulert med chemtrails patenterte kjemikalier og div HAARP microbølge stråling ..
   Disse hz microwawe stråler får de konduktive kunstige skylagene skapt av chemtrails til å vibrere og koke.. De kan nu dermed lett lage kunstige værfronter og lage div høytrykk / lavtrykk soner når de ønsker og hvor de enn ønsker .( også trigge jordskjelv )
   Så klimaet på kloden er massivt manipulert og ikke lenger ekte !!
   Kloden er i krig satt i gang av bilderberger globalistene /makt eliten av the shadow goverment…
   Eller the deep state . Disse media og vær byråene som setter betingelsene ,disse er eid og overvåket av de samme millitære globalistiske eier interresser som nå manipulerer klimaet med kjemikalier basert på weather manipulation us patents. Konsekvensene er alvorlige over hele kloden ! nrk.no/ho/_-fek… Værmodifikasjonene som pågår inngår som jeg har nevnt tidligere i en new world order globalistisk plan for å ta over verden gjennom kunstige skapte kriser både ved hjelp av geoengineering og frem manipulert terror . Målet for the deep state shadow goverment er bla å ta fra oss eiendomsrett ,dvs også oppmuntre til fraflytting bla ved hjelp av bla de kunstig kjemisk skapte klimaendringene. nrk.no/hordalan… Det er egentlig lett å se hvordan de driver på å manipulerer vårt tenkesett.. De vil ha oss til å tro der ikke pågår weather manipulation (manipulasjon av været) utført med fly som sprayer ut bla flyveaske og div met partikler oksyder aluminium mm. nrk.no/nyheter/
   De skaper kunstig økte klimaendringer for så å bruke dette mot oss. Media propaganda apparatet står på for fullt for å påvirke vår psyke angående klimaet . Gi oss dårlig samvittighet når klimaendringene er fabrikkert svindel… h-avis.no/nyhet… Disse folka bakom manipuleringen av klimaet og bakom media bedrageriene har alle sammen lært dette av løgnens far…. Her link nedenfor kan vi lese og se at vær modifikasjon har pågått i mange mange år ! Chemtrails cloude seeding er en big bussines som konsekvensene blir lagt på Co2 … Noe som er svært løgnaktig og krimminelt. google.no/url?s

 16. Martin Nygard

  Uhørt hvis degital brevåpning skulle bli tillat utenom krigstid. Og så vidt jeg vet er Norge ikke i krig i dag. Dette er intet annet enn 1984*10 innfort via stealth. Hadde det vært i amerika hadde det blitt inført gjennom lukket høring i en eller annen sikkerhetskomite og vi andre hadde aldri hørt om det før vi fikk en norsk Snowon.
  Må si de hemmelige tjenester portretert i Kings Bay filmen kommer ubehagelig nær. Dette er noe en forventer i en stat som Kina, ikke her. Heldigvis finnes det selvkrypterte alternativer til netkommunikasjon som appen ChatS.

  Svar på denne kommentaren

 17. Kjetil Hustveit

  Hele dette lovforslaget er flaut. Akkurat hva innsamlingen skal løse er mildt sagt uklart. Det bærer preg av at noen har fått med seg at det å samle inn mest mulig data kommer til å fikse alle problemer så da er det ikke noe poeng i å definere hva som skal løses. Men manglende presisjon av hva som skal løses gjør det veldig vanskelig å finne alternativer. Og jeg er 100% sikker på at man kan bruke en milliard kroner på en veldig mye bedre måte bare man tenker seg om litt. Dette er maktmisbruk gjennom ignoranse.

  Svar på denne kommentaren

  • Solveig Gaaseide (svar til Kjetil Hustveit)

   Enig med deg at dette er maktmisbruk med arroganse. Nå er jeg født i 1962 og fra Ålesund. Husker hvordan jeg og søstra mi og noen kompiser rev ned oppmålingene til ny motor veg. Onkelen min sa at vi ikke kunne klare å stoppe utviklingen. Han hadde rett. Motorvei ble det. Selv begynte jeg å studere elektronisk databehandling høsten 1981 etter gymnas. Lærte bl.a Assemby programmering. Og husker 1 eller 0. Strøm, ikke strøm. Senere har jeg vært fanget i Psykiatrien, men dog jobbet både privat og offentlig i Den digitale revolusjon i 30 år. Fått med meg bedriftsøkonomi utdannelse fra handelshøyskolen BI i tilegg. Er på Facebook, og har også vært litt aktiv i lokal politikk, både på rød og blå side. Vært med i valglokaler og lokal folkevalg som vara og har stemt Nei til EU. Når det gjelder Facebook har jeg rassert der flere ganger og slettet venner og slengt ut bilder av genitalene offentlig på åpen profil, men det gjorde jeg i forbannelsen da jeg var tvangsinnlagt på Dikemark og skjermet bak låste dører. Har også møtt voldelige personell. Siste epikrise fra Dikemark slengt jeg ut på Facebook. Har nå over 1000 venner, flere fra eksotiske land som Afrika, Asia e.t.c og har sett mye rart og faenskap og blitt drapstruet. En skrev: Do psykiatri sjuke kvinna, do dum. Fortjener nakskot, svin. Do må lyda Norska. Slettet meldingen, men tror det var fra en innvandrer som bor i Sverige.
   Nei, for å si min konklusjon nå til slutt. Jeg kommer ikke til å stemme mer. Så mye tvangsbehandlet jeg har blitt i Norge, og innesperret, ja år av mitt liv, så er jeg blitt så vant til at andre bestemmer over meg. PS. Heldigvis, og ennå har jeg økonomien min i orden.

 18. I forbindelse med DLD som i sin tid skulle løse alle problemer med terror og kriminalitet, viste det seg at oppklaringsprosenten hos det jeg mener å huske var det Tyske politiet, økte med under 0,1%. Det norske politiet vil hver eneste gang de har mulighet, klage på at de har for få ressurser (og for få etterforskere, men dette, som de alltid passer på å presisere, påvirker liksom ikke arbeidet deres av en eller annen magisk grunn).

  Jeg mener, og husk at jeg bare er en av de mange borgerne i dette landet som ikke spiller noen rolle fra eller til, mener en ytterst marginal potensiell forbedring i saksoppklaring IKKE er verdt hverken et permanent tap av personvern eller en ytterligere belastning av en politietat som allerede har alvorlige problemer.

  Svar på denne kommentaren

 19. Anonym bruker (Navn fjernet etter klage)

  Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, så vi kan vel være enige at grunnloven ikke i seg selv r et argument

  Svar på denne kommentaren

 20. Ciaran & Ciara Cassidy

  Vi 2 heter Ciaran & Ciara Cassidy. Vi er en gutt og ei jente på 16 år. Vi 2 er bror og søster, tvillinger og bestevenner. Vi 2 mener at denne nye dataloven, krenker mennesker sitt privatliv. Vi vurderer sterkt å slutte med å bruke pc og mobil, når denne loven trer i kraft. Hilsen Tvillingbror og Tvillingsøster på 16 år. Som er Bestevenner.

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.