nrk.no

NRK prøvesender RDS/TMC

Kategorier: Gadgets,Mobil,NRK & Radio


NRKs trafikkredaksjon i Trondheim har i lang tid formidlet veg- og føremeldinger til lytterne som tale, og nå utvides tilbudet med trafikkmeldinger formidlet til navigasjonssystem som ikon og tekst (RDS/TMC).

Tilbudet er åpent og gratis (ikke kryptert), men vil i første omgang være begrenset til tidsrommet mandag til fredag, klokken 9-15. Dersom utsendelsen er vellykket, vil vi fortløpende vurdere en utvidelse og et mer permanent tilbud som også inkluderer kveld og helg.

For utsendelse vil vi benytte P1-frekvensen, så dekningsgraden er god. Eneste krav til deg som bruker, er at du har en RDS/TMC-kompatibel navigasjonsenhet, og at denne ikke er låst til trafikkinformasjon fra det konkurrerende selskapet Destia. Deres leveranser er kryptert (ikke åpen), og dessverre er teknologien slik at en ”låst” enhet ikke kan ta inn den åpne utsendelsen fra NRK – med mindre du ikke er i et område hvor Destia har begrenset FM-dekning.

Et viktig supplement

I takt med økt utbredelse av navigasjonsenheter, har trafikkredaksjonen mottatt spørsmål og ønsker om trafikkmeldinger levert direkte til disse enhetene. I tillegg til statiske kart og rutebergning, ønsker publikum også å få tilgang på dynamisk informasjon som trafikkuhell, stengte veier, kolonnekjøring osv – nytteinformasjon som kan være verdifull for kjøreturen, informasjon som kan påvirke veivalgene. For trafikkredaksjonen vil informasjon formidlet som tale på radioen fortsatt være veldig viktig, men vi ser at vegmeldinger i en navigasjonsenhet, synlig som et ikon på kart, kan være et viktig supplement og en alternativ formidlingskanal.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Selv om det ligger en veldokumentert datateknisk standard i bunn for vår utsendelse, vet vi at de ulike navigasjonssystemene håndterer informasjonen ulikt. Hvilke ikon som benyttes, hvordan meldingen vises i kartet, mengde informasjon, synlig tekst mm varierer fra navigasjonsmodell til navigasjonsmodell, så dette blir prøvesendinger hvor vi både ønsker å avdekke ulikhetene, og samtidig forsøker å finne frem til et forsvarlig minste felles multiplum – trafikkmeldinger som gir mening, og som blir vist i enhetene på den måten vi og dere ønsker. Utsendelsene skal gi oss verdifull informasjon, og vi vil gjerne høre fra deg!

Hvilken navigasjonsmodell benytter du, hva ser du i din enhet og er trafikkinformasjonen brukbar? Er det åpenbare feil eller mangler? Skriv det du mener i en e-post til [email protected]. Oppgi telefonnummer om du i tillegg vil bli registrert som rapportør og kontaktet. Vi premierer beste ”rapportør” med en navigasjonsenhet av ypperste klasse.

Du kan også bruke kommentarfeltet under til å mene noe om tjenesten!

Hva er RDS/TMC?

Da NRK startet de første radiosendingene tidlig på 1920-tallet, var det AM (amplitudemodulasjon) som var den benytta kringkastingsteknologien. Senere, på midten av 1950-tallet, overtok FM (frekvensmodulasjon) og på slutten av 60-tallet var det meste av landet dekket med FM-sendere.

Felles for begge teknologien er at dette er analog kringkasting. Det vil si, innhold sendt fra en bestemt avsender og til mange mottakere, men med tett knytning til «innholdstype». Dette var – og er – primært en teknologi for radio/lyd.

På 1980-tallet begynte en å utrede mulighetene for å addere inn et digitalt signal i FM-distribusjonen. Ønsket var å opprette en åpen og fri datakanal, hvor en kunne sende annet innhold enn bare lyd. Den Europeiske Kringkastingskingsunionen ledet arbeidet, og på slutten av 80-tallet ble RDS, radio data system, lansert som en utsendelseskanal i FM-nettet. Datakanalen er i dag, som den gang, ikke mer enn på 1187,5 bits/s. Dette er bare litt over 1k eller 1/64-del av enkel ISDN, så det er en meget begrensa mengde med data som kan sendes – men, noen muligheter er det.

Hvilken informasjon NRK og de andre kringkasterne har valgt å sende i RDS varierer fra kringkaster til kringkaster, men de fleste sender eksempelvis stasjonsnavn (PS) og radiokanalens alternative sendefrekvenser (for automatisk mottak av det til en hver tid beste FM-signalet (AF)).

TMC, Traffic Message Channel, er en ”spesialprotokoll” som beskriver hvordan trafikkmeldinger kan kringkastes til navigasjonssystem via datakanalen RDS. Det benytta ”filformatet” i TMC heter Alert-C, og siden distribusjonskanalen i bunn er analog (FM), er den maksimale båndbredden for trafikkmeldinger teknologisk begrenset til en liten del av RDS-kanalen, 100bps.

I praksis er båndbredden mye lavere (bla fordi en og samme melding må sendes flere ganger). Dette betyr at NRKs utsendelsesmuligheter i forhold til trafikkmeldinger reduseres ytterligere, og våre Alert-C-datafiler må være meget liten i størrelse – ellers kommer de ikke igjennom. Vi sender derfor ikke fritekst som beskriver hendelsen, kartutsnitt eller tradisjonelle lat/long-koordinater. Dette blir for mye. Vi sender enkle tallkoder som navigasjonsenhetene igjen benytter til et lokalt oppslag/visning. Dette kalles hhv eventkoder (koder som beskriver hendelsen) og lokasjonskoder (koder som viser hvor, posisjonering).

Det er Statens Vegvesen som har utarbeidet og har ansvaret for den norske versjonen av eventkodelisten. Vegvesenet har også ansvaret for den norske lokasjonstabellen som innebærer opprettelse av statiske lokasjonspunkt langs det norske vegnettet, punkt som igjen kan brukes som referanse for posisjonering av en trafikkmelding.

Den internasjonale organisasjonen TISA (Traveller Information Services Association), hvor bla NRK er medlem gjennom det nordiske trafikk- og service-samarbeidsforumet NTS, har igjen ansvaret for kontroll og godkjennelse, og sikrer at oppdatert informasjon fra blant annet Statens Vegvesen til en hver tid også blir sendt kartprodusentene og blir en del av oppdateringene du kan kjøpe og laste ned til navigasjonsenheten. Prosessen med registrering, godkjenning og utrulling av enten ny tekstoversettelse eller nye lokasjonspunkt kan ta lang tid, så det er verken ubyråkratisk eller enkelt å utvide og/eller forbedre basisinformasjonen/oppslagstabellene som ligger lagret lokalt i navigasjonsenhetene.

I dag består eventkodelisten av nesten 1 500 forhåndsdefinerte setninger for beskrivelse av hendelser, men langt fra alle setningene/kombinasjonene er implementert av navigasjonsenhetene – og dette er den store svakheten med RDS/TMC. Det vi sender ut, trenger nødvendigvis ikke å være det samme som vises i din enhet. Og det du ser, kan være noe annet enn det din nabo ser dersom han benytter et annet merke. Dessverre finnes det ingen samlet og detaljert oversikt over hva de ulike produsentene som eks TomTom, Garmin osv har implementert av eventkoder og kombinasjonsmuligheter i hvilken modell/programvareversjon.

Samtidig ser vi at eventkodelisten ikke er ”optimalisert” for norske forhold. Eksempelvis finnes ikke valgene ”kolonnekjøring” eller ”uvær”. I disse tilfellene må vi bruke alternative valg som ikke er helt presise, men forhåpentligvis forståelig.

Den norske lokasjonstabellen, referansepunktene som benyttes for posisjonering og visning av stedsnavn i kartet på enheten, består i dag av ca 10 000 forhåndsdefinerte punkt. Dette kan umiddelbart høres mye ut, men spesielt i Nord-Norge kan det være langt mellom lokasjonspunktene. Oppdatert versjon er ventet godkjent tidlig i 2009, men inntil denne er utrullet, kan en hendelse få et stedsnavn og markering i kartet som er et stykke unna den faktiske posisjonen. Dette er også en svakhet i RDS/TMC-teknologien.

Gjeldende versjon av eventkodelisten og lokasjonstabell kan lastes ned fra Vegvesenets nettsider (se lenke nederst i artikkelen).

Eksempel på en TMC-melding

NRKs trafikkredaksjon overvåker dag, kveld og i helgene det norske veinettet. Vi er jevnlig i kontakt med blant annet Statens Vegvesen, bilbergingsselskap, politi og lyttere. Hendelsene blir journalistisk behandlet – de blir fulgt opp, verifisert og fortløpende oppdatert. Vi er sikre på at den informasjonen vi formidler er riktig, og at den til en hver tid er oppdatert og gyldig. Dette er viktig, og regel nummer en for vår trafikkmedarbeidere.

Alle hendelser blir registrert og koordinatfestet i et eget dataverktøy, Heimdall. I tillegg til posisjon, påføres fritekstinformasjon for nettet og bruk i radio. Interne notater som eksempelvis kontaktperson på stedet blir også registrert, mens knytning mot TMC-protokollen skjer gjennom egne avkryssingsbokser.

Med utgangspunkt i flere års erfaring har vi gjennomgått den samlede eventkodelisten og trukket ut de mest aktuelle kombinasjonene for Norge. Av de 1 500 eventkodene er det bare et fåtall som er relevant for oss. Vi ønsker å formidle mest mulig detaljerte meldinger, men registreringen må også kunne skje hurtig. Derfor er et utvalg nødvendig. Eksempelvis vil vi neppe ha tilstrekkelig med grunnlagsinformasjon for å kunne registrere ”antall biler som kjører sakte for å se på en ulykke” eller ”antall trær som sperrer en vei”, ei heller nytte av å registrere en vei som ”steng pga vulkansk aktivitet”.

I publiseringsøyeblikket splittes utsendelsen fra Heimdall. Fritekstinformasjonen sendes til nett som XML-filer, samtidig som den registrerte meldingen automatisk gjøres om til en gyldig TMC-melding og sendes i en egen ”ut-kanal”. Den registrerte TMC-informasjonen er nå konvertert til en serie med gyldige tallkoder som igjen sendes distribusjonsselskapet Norkring for endelig kringkasting til navigasjons-enhetene.

Et typisk eksempel kan være en stengt vei som følge av en ulykke. Trafikkmedarbeideren mottar en telefon fra politiet, søker opp og markerer det aktuelle stedet i Heimdall-verktøyet. Vedkommende skriver så en fritekst, og deretter krysser av TMC-boksene ”stengt” og ”trafikkuhell”.

Ved publisering konverteres så ”stengt” til eventkode 401 og ”trafikkuhell” til eventkode 201. Kartmarkeringen i Heimdall sjekkes mot lokasjonstabellen, og nærmeste gyldige lokasjonspunkt hentes ut. Dersom hendelsen eksempelvis hadde skjedd ved Espa i Hedmark, ville lokasjonskoden vært 1442.

Fritekst (brukt i radio, til nett, WAP mm):
E6, Hedmark: I Hedmark er E6 stengt ved Espa pga et trafikkuhell.

Som TMC:
401 (stengt)
201 (pga trafikkuhell)
1442 (Espa, Hedmark fylke)

Tallkodene sendes via FM-nettet og P1-frekvensen. Navigasjonsenhetene lytter kontinuerlig og mottar etter noen sekunders forsinkelse tallkodene 401, 201 og 1442. Enheten gjør et internt oppslag mot egen eventliste og lokasjonstabell – dekoder tallkodene til ”stengt”, ”trafikkuhell” og ”Espa” og marker hendelsen i kartet. Hvilket ikon/skilt som faktisk vises i karet, varierer dessverre fra enhet til enhet. TISA har lenge jobbet med en standardisering av ikonbruken, men arbeidet er fortsatt ikke avsluttet.

Siden selve innholdet i meldingen og lokaliseringen formidles som tallkoder, er utsendelsen også språkuavhengig. Og dette er en av de store fordelene med RDS/TMC – du mottar informasjonen på ditt eget språk. De fleste oversettelsestabellene er inkludert i navigasjonsenhetene, slik at tyske turister (som har valgt tysk som språk i enheten) vil i det ovennevnte tilfellet gjøre et lokalt oppslag mot en tyskspråklig liste over eventkoder og følgelig få en tekst på tysk. Og tilsvarende – vi som norske turister i Tyskland, vil motta trafikkmeldingene på norsk om språkinnstillingen er satt riktig i enheten.

Aldri bedre enn det svakeste ledd

Det danske vegdirektoratet gjorde i begynnelsen av 2008 en grundig test av ni navigasjonssystem fra ulike produsenter. Forskjellige typer av informasjon ble sendt til enhetene, og mottak og presentasjon ble vurdert. De vurderte også hvorvidt det var forskjeller på stasjonært plasserte navigasjonsenheter og enheter i bevegelse.

Her gjengis et utdrag fra rapporten (se kilder for hele rapporten):

The Danish Road Directorate performed a test on nine navigation systems with TMC receivers from various producers in an attempt to identify the ways in which traffic messages issued by the Danish Road Directorate Traffic Information Centre (T.I.C) are being reproduced. The test results, explained in this report, show that tested navigation systems are – to some extent – having difficulties decoding and displaying traffic messages in accordance with the TMC standard. The results will be used to improve the TMC service offered to road users as well as to heighten road safety and accessibility.»

I tillegg til svakheter i den teknologiske standarden og ulik implementering av denne, er det viktig å være klar over at også kringkaster/informasjonstilbyderen kan være en begrensende faktor. Sluttresultatet og din brukeropplevelse blir aldri bedre enn det svakeste ledd i ”produksjonskjeden”, og dersom vi sender ut informasjon som ikke er gyldig eller helt presis, kan dette oppleves som feilinformasjon – selv om alt er i henhold til RDS/TMC-standarden.

Det er eksempelvis en klar forskjell mellom ”stengt”, ”stengt i en retning” og ”nattestengt”. Og tilsvarende mellom ”åpen”, ”åpen kun for lette kjøretøy”, alternativt ”stengt, men følg skiltet omkjøring”. Nyansen kan være avgjørende, og det er viktig at informasjonstilbyder har rutiner for å fange opp hele trafikkbildet – alle detaljene.

NRKs trafikkredaksjon er veldig bevisst sitt ansvar, og vil unngå unyansert- eller feilaktig trafikkinformasjon. Vi verifiserer den mottatte informasjonen, etterspør detaljene – og er vi i tvil, forsøker vi å finne flere kilder.

Samtidig er vi veldig opptatt av å formidle ferskvare. Dette er informasjon som må hurtig ut til publikum! Balansen kan være vanskelig, og vi jobber kontinuerlig med løsninger som skal gjøre oss enda bedre.

I tillegg til fokus på selve innholdet, er det også viktig at informasjonstilbyder har infrastruktur og datatekniske systemer som gir mulighet for registrering og ivaretakelse av informasjonen. Kan det i tillegg lages løsninger som automatisk innhenter informasjonen, er en kommet ett skritt videre – men, dette er nødvendigvis ikke enkelt å få til.

Et velkjent problemområde innen trafikkformidling er innhenting og utsendelse av kø-informasjon. I dag finnes det dessverre ingen etablert og troverdig infrastruktur for innsamling av slik informasjon. Statens Vegvesen har tellepunkt i vegbanen, men det er begrensede muligheter for bruk i denne sammenhengen. NRK innhenter manuelt informasjon fra Statens Vegvesen, publikum, egne jam-busters mm, men dette er ikke det samme som automatiske ”overvåkingssystemer”. Med andre ord er det veldig vanskelig å gi 100% riktig og alltid oppdatert informasjon om bilkøer – både for NRK og våre konkurrenter. Ulike tekniske løsninger/installasjoner vurderes, men inntil disse er på plass, er det viktig at publikum er bevisst svakhetene i forhold til innsamling og videreformidling av denne typen informasjon.

I Tyskland og noen andre land har de relativt pålitelig kø-informasjon. Langs autobanen er det eksempelvis installert et nett med detektorer/kamera som fanger opp bilkø, og videreformidler informasjonen automatisk til vegskilt og navigasjonssystem. I Seoul, hvor det fort er bilkø uansett tid på døgnet, har de også gode løsninger for dette. Vi kan bare håpe på tilsvarende her i Norge. Statens Vegvesen har gjort noen forsøk i prosjektet ”Trafikkinfo E18”, men komplette løsninger som dekker våre største byer, blir nok fort en kost/nytte-diskusjon.

RDS/TMC i fremtiden

Med digital kringkasting og alternativer til FM/RDS, og primært etter initiativ fra BBC, kom det etter hvert også en alternativ tekologi til TMC. Denne ble kalt TPEG, Transport Protocol Experts Group, og utviklingen ble ledet av EBU – den Europeiske Kringkastingsunionen. Formålet med TPEG var å få på plass en teknologi som uavhengig distribusjonsteknologi, og en teknologi som også kunne formidle de mer komplekse trafikkmeldinger, i tillegg til andre interesseområder som kollektivtrafikk, parkeringsinformasjon mm.

Sammenlignet med TMC i RDS/FM, er TPEG i DAB (eller tilsvarende), en mye mer kompleks, ”bredere” og fleksibel løsning. Men – den store ulempen – er at det i dag, finnes få navigasjonssystemer eller andre type mottaksenheter som støtter TPEG. Teknologien finnes, men få produsenter har valgt å ta i bruk protokollen.

Med opprettelsen av TISA, og den samtidige ”nedleggelsen” av TMC- og TPEG-forum, har en nå fått en internasjonal organisasjon som skal ivareta og styre utviklingen av begge teknologiene, både TMC og TPEG.

TMC er i dag den mest utbredte standarden, men TPEG har det største potensialet. Men – til syvende og sist er det nok du som bruker, som har det endelige ordet, i hvert fall en stor påvirkningskraft. Er det etterspørsel etter eksempelvis bensinpriser, værmelding, kollektivinformasjon, parkeringsinformasjon, flytider osv – og finnes det samtidig en digital distribusjonskanal som kan håndtere disse store datamengdene – ja, så er det produsenter som vil utnytte dette og lage de enhetene du vil ha.

Kilder og aktuelle lenker

http://www.rds.org.uk/rds98/rds98.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel
http://www.msndirect.com/RDS_MSNDirect_Comparison.pdf (lenke til PDF-fil)
http://www.rds.org.uk/rds98/rds98.htm
http://www.tmcforum.com/
http://www.tpeg.org/
http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/RDS-TMC
http://www.trafikken.dk/imageblob/image.asp?objno=135722

74 kommentarer

 1. Jens Christian

  Takk for en veldig interessant artikkel! Jeg har (som tidligere selger av bla. navigasjonsenheter) lenge lurt på hvorfor ikke noe slikt har vært tilgjenglig i Norge.. Og på hvordan det hele fungerer.

  Nok en dag hvor jeg kan krysse av for at jeg har lært noe nytt:)

  Svar på denne kommentaren

 2. Nå har dette vært et halvt års tid i Norge levert av Destia gjennom P4 og KUN til dem med Destia antenne.

  Som lyn fra klar himmel kommer nå NRK med dette tilbudet. Kunne ikke passet bedre. Takk NRK.

  Svar på denne kommentaren

  • Øivind Knudsen (svar til Øyvind)

   På tomtom enheter er det mulig å stryke Destia og heller få frie trafikkmeldinger. Gå inn på internettsidene til Nystul tomtom, der er det forklart.
   Hlsn
   Øivind

 3. MEGET bra artikkel! Godt skrevet og informativ. Slike artikler vil jeg ha flere av.
  Det dessuten flott se at NRK viser muskler som allmennkringkaster!
  Det fint å se at NRK ser på TMC som en del av allmenkringkastingstilbudet, og ikke tar betalt for tjenesten.
  🙂

  Svar på denne kommentaren

 4. For oss som har datatrafikk og gps på mobil og bilpc så kunne det vært interessant med en rss-feed med trafikkmeldinger. Gjerne med koordinater for plotting i navigasjonsprogram eller google maps.

  Svar på denne kommentaren

 5. Supert at dere er villige til å levere denne tjenesten.
  Jeg, og mange andre er svært frustrert over Destia sitt kodede opplegg.
  Veldig surt å ha gått til innkjøp av en toppmodell i påvente av dette, for så å måtte oppdage at de lanserer en betaltjeneste.
  Fantastisk tiltak!
  Gå for 24/7, og mange med meg vil være dere evig takknemlige!

  Svar på denne kommentaren

 6. Dynamisk trafikkinformasjon er særdeles nyttig!
  Ulempen med dette systemet er vel propretiært utstyr. Mange av oss har utstyr som enten kjøres på en PDA, en mobiltelefon som Nokia eller iPhone. Trafikkinfo er vel egentlig ikke mer hokus pokus enn små georefererte nyheter. Hva med å tilgjengeliggjøre en RSS med de samme nyhetene, så kan man hente den ned på basis av valgt rute eller lokasjon. Videre vil kanskje noen lage en pplikasjon til f.eks. iPhone, og skal man få drømme seg helt bort, kan feeden også gi alternativ kjørerute.

  Svar på denne kommentaren

 7. Vidar S. Ramdal

  Hvor nøyaktige er lokasjonskodene? Jeg mener, 401-201-1442 betyr stengt vei pga trafikkuhell på Espa, men sies det noe om hvilken vei det gjelder? På Espa er det kanskje implisitt at det er E6 det gjelder, men hva hvis E18 er stengt i festningstunellen i Oslo – hvordan kodes det?

  Svar på denne kommentaren

 8. Føler at jeg stiller et litt dumt spørsmål nå siden ingen allerede har spurt det før… Må man gjøre innstillinger for å be navigasjonsenheten til å motta TMC på en bestemt frekvens eller noe slikt? Eller holder det å aktivere funksjonen så finner systemet ut av dette på magisk vis på egen hånd?

  Svar på denne kommentaren

 9. John Magne Johansen

  Vi takker for alle tilbakemeldinger så langt. 🙂

  Christian og Kjetil: Trafikkmeldinger som RSS finnes allerede, både som en samlefeed for hele landet og inndelt etter fylker på nrk.no/rss/. Disse har dessverre ikke koordinater på nåværende tidspunkt, men vi regner med å kunne koordinatfeste meldingene i framtida – uten at vi tør anslå når.

  Jan Erik Gulliksen: Vi jobber i første omgang med å få oversikten over hva som ikke støttes. Det trenger ikke nødvendigvis å være selve maskinvaren det står på, ofte kan det være en bestemt programvareversjon som gjør at meldingene ikke oppdages. Som artikkelen oppfordrer er vi svært mottakelige for tilbakemeldinger til e-postadressen [email protected]. Skriv ned modellnummeret til din enhet og hvilken programvareversjon den kjører. Slikt gjør oss bare bedre.

  Vidar S. Ramdal: Lokasjonskodene er ikke like nøyaktige som for eksempel koordinater. Når vi markerer en hendelse i kartet i vårt datasystem, så får vi så nøyaktig koordinat på hendelsen som mulig. Men navigasjonssystemene knytter hendelsen til nærmeste TMC-punkt (se artikkel for mer info), og disse kan ligge et lite stykke unna stedet som faktisk hendelsen har skjedd. For eksempel rasstedet ved Løsberga sør for Steinkjer på E6 i Nord-Trøndelag. Der er nærmeste TMC-punkt ved Figga en del nærmere Steinkjer. Dermed viser også systemet at vegen er stengt ved Figga og ikke Løsberga slik vi markerte i kartet vårt og skrev i meldingen som også publiseres på wap.nrk.no/trafikk og nrk.no/trafikk.

  Svar på denne kommentaren

 10. Dette var fantastisk!

  Takk til NRK som tar samfunnsansvar og lanserer et åpent alternativ til Destias krypterte system. Jeg krysser fingrene for at NRK etterhvert utvider tilbudet til 24/7 dekning og at Destia flopper så det suser.

  Jeg har nettopp mottatt lisensgiro. Denne kommer til å bli betalt med *litt* større glede.

  Svar på denne kommentaren

 11. What’s Sound? » Norwegian traffic messages in Google Maps

  […] a response to this NRK now released their traffic messages in RDS/TMC for every device supporting this. When looking at their page I […]

  Svar på denne kommentaren

 12. Alexander Nossum

  «…nrk.no/rss/. Disse har dessverre ikke koordinater på nåværende tidspunkt…»

  Visst har de det (de fleste ihvertfall). En kjapp prototype som utnytter deres RSS-feed finnes her; blog.eksplisitt.net/2009/01/norwegian-traffic-messages-in-google-maps/

  Hvorfor er ikke det lagd før egentlig?

  Uansett! Flott arbeid alt sammen! Som nevnt av andre så føles det bedre å betale lisens når nett-aktiviteten/tilbudene blir bedre og bedre!

  Svar på denne kommentaren

 13. Dere skriver at «kolonnekjøring» ikke finnes i eventcode listen. Det er ikke riktig, men den er oversatt feil («convoy» er oversatt med «konvoi», men det er åpenbart «kollonnekjøring» som er meningen).
  Videre er det en rekke feil/dårlige oversettinger i meldingene vi får inn. «Smale filer» er f.eks. ikke god norsk.
  Iom at det benyttes standardkoder, er dette noe NRK ikke kan ta skylden for, men jeg antar at dere som medlemmer i TISA kan få lagt inn korreksjoner i eventcodes (evt. via vegvesenet?).

  Svar på denne kommentaren

 14. David Jacobsen

  Hei

  jeg forsøkte systemet i dag og det funker kjempebra! Har BMW original navigasjon, 2006 modell 3-serie.

  Godt jobbet NRK – dette har jeg fundert over lenge hvorfor vi ikke har hatt i Norge. Vi har jo alltid sett disse meldingene når vi har passert grensen til Sverige..

  Håper dette blir permanent!

  Svar på denne kommentaren

 15. Bjarte Johannesen

  Hei HH

  Dessverre er det slik at «kolonnekjøring» pt ikke er inkludert i lista over gyldige eventkoder. Om du kikker på lenka til SVVs oversettelse (vegvesen.no/Fag/Trafikk/RDS-TMC) og laster ned PDF-dokumentet, vil du se at eventkode 1759, 1760, 1761 og 1741 (line 1308-1311) gjelder hendelser tilknyttet «convoy(s)». Eventkodene er opprinnelig tenkt brukt i forhold til konvoier.

  NRK bruker likevel denne koden (inntil videre), men kombinerer med type «følg ledebil» for varsel om kolonnekjøring. Det er ikke helt riktig ihht protokollen, men for norske bruker gir det forhåpentligvis mening.

  Når det er sagt… Om du kikker på tisa.org/en/news__newsletter/two_new_tisa_specifications_extend_tmc_capability.htm , vil du se at danske(!) vegmyndigheter har fått akseptert forslagene om nye eventkoder for bla «winter driving conditions».

  «Kolonnekjøring pga dårlig vær» blir etter hvert inkludert i standarden, og så snart de nye kodene er utrullet til enhetene, vil vi bruke eventkode 2046 «convoy service required due to bad weather».

  Det er Statens Vegvesen som eier den norske oversettelsen, og vi er i dilaog med dem om endringsforslag. Helt enig, «smale filer» er eksempel på dårlig norsk vi ønsker å rette opp.

  Vær også oppmerksom på at produsentene ikke forplikter seg til å bruke SVVs oversettelse. TomTom har f.eks. egen oversettelse, og dette forklarer hvorfor vår utsendelse i noen tilfeller blir forskjellig med sammenligning mot Garmin (som bruker SVV-varianten). Eks har TomTom oversatt kode 211 med «kjøretøy med nødstans», mens det i SVV-oversettelsen benyttes «haverert kjøretøy». TomTom skal etter hvert bytte til den «offisielle», men det vil nok ta litt tid.

  Hilsen
  Bjarte
  (artikkelforfatter)

  Svar på denne kommentaren

 16. Nokia Maps f.eks har jo mulighet for trafikkinformasjon via databærer, men i teorien skulle vel telefoner med RDS-radio kunne få TMC-støtte hvis de ønsket det..?

  Er det overhodet ingen mulighet for å legge ved fritekst? Hva skjer når en av flere ferger på et bestemt samband tas ut av drift? Da hadde det jo vært kjekt å kunne definere hvilke avganger som er innstilt (A/B/C etc.)

  Svar på denne kommentaren

 17. Petter Ingholm Gustavsen

  Hei!

  Det er dessverre ikke mulig å legge inn fritekst.

  For fergemeldinger der kun én av flere ferger er innstilt vil det foreløpig kun bli meldt om «innstillinger». Vi kan ikke spesifisere om det er A-, B- eller C-fergen som er ute av trafikk. Når all fergetrafikk er innstilt sender vi ut «Fergetrafikk innstilt».

  Dersom det er behov for utfyllende informasjon vil jeg anbefale å sjekke wap.nrk.no/trafikk på mobilen eller høre våre bulletiner på NRK P1 eventuelt NRK Alltid Nyheter.

  Mvh
  Petter Ingholm Gustavsen,
  NRK Trafikk.

  Svar på denne kommentaren

 18. Siden ingen ville svare om det var nødvendig med innstillinger for å få dette til å virke så måtte jeg jo prøve selv 😉 På min enhet (en orginalmontert Toyota (sikker rebrandet) sak, TNS7000) så kan jeg velge land og stasjon. Begge står på auto og på status så står det noe ala «Ingen stasjon funnet». Man kan også velge land manuelt, men der ligger ikke Norge inne. Ved å velge stasjon manuelt så står det «søker….» ganske lenge og så finner den ingenting. Dette prøvde jeg i dag morges. Dere skriver at meldingene sendes ut mellom 9 og 15, betyr det at signalet er avskrudd utenom denne tiden? Eller burde jeg uansett fått inn et signal på mottakeren selv om dere ikke sender noen meldinger?

  Har forresten bestilt ny kart DVD i dag også, men jeg tviler vel på om det kommer til å gjøre noe utslag. Men man vet jo aldri…

  Svar på denne kommentaren

 19. Bjarte Johannesen

  Hei Marius,

  Beklager det sene svaret, men her kommer noen kommentarer…

  Siden du manuelt ikke kan velge Norge, vil jeg tro din enhet mangler en oppdatering. At den sier «ingen stasjon», selv ved auto på land og stasjon, skulle også tyde på dette. Litt usikker på mengde data og under hvilke menyer de ligger «skjult» i din enhet, men bak landvalget (i oppstarten) er det mest sannsynlig knytning mot land_id, dvs landskode som igjen indikerer hvilken lokasjonstabell som skal benyttes. Vil også tro det ligger inne noe generell FM-info, norsk oversettelse osv. Mao er jeg redd enheten mangler noe grunnleggende informasjon, og at dette igjen resulteter i «ingen stasjon funnet»… Det kan jo hende det er noe feil på antenna, men jeg stusser over at Norge ikke er et manuelt valg. Det tyder på at noe er «gæli», og en oppdatering av kart er første skritt. Alternativt ville jeg sjekket med Toyota om de kan oppgradere selve programvaren i enheten (om det er mulig).

  Når vi sender, går det to typer TMC-signaler ut fra oss… 10 ganger i minuttet (konfigurerbart) sendes et signal som sier «her er jeg», «her er jeg» – teknisk, kalt gruppe 3A. Dette er signalet enhetene trenger for å låse seg på NRKs utsendelse. I tillegg sendes selve meldingenen (gruppe 8A). Utsendelsefrekvensen er her noe lavere enn for 3A-meldinger, men også disse sendes flere ganger i minuttet. Vi kan splitte og eks bare sende gr 3A-meldinger. Dette gjorde vi i starten for å verifisere at enhetene «hoppet på», men nå sender vi både 3A og 8A. Kun unntaksvis bare 3A. Mao klarer enheten å låse seg til NRKs utsendelse, skal du også kunne se meldinger. Hvis ikke er det en lokal feil, og et unntak vi gjerne vil høre om. Send i såfall en epost til [email protected]. Når vi ikke sender, er «alt» slått av.

  Håper dette var til nytte…

  Hilsen
  Bjarte

  Svar på denne kommentaren

 20. Hei !

  Dette var saker. Har i en del år benyttet GPS (Først en Garmin E-trex med «bilkart», så en Garmin Nüvi 760 med både std og «Destia -antenne» og nå en BMW 3 serie 2007 med innebygd navigator). Har brukt navigator når jeg har vært ute å reist i utlandet for bedriften jeg jobber hos, og har savnet TMC når jeg har kommet tilbake. Har irritert meg over å måtte kjøpe en egen antenne for Norge og Finland (Destia), mens nesten hele resten av Europa er «gratis».

  Hvis dere fortsetter dette tilbudet, kommer det ingen klage på lisenspengene heretter fra meg iallefall !!

  Ser at dere sender mellom 09:00 og 15:00, men igår sendte dere en stund utover kvelden også. Jeg mottok signaler kl 20:00 igår.

  Flott tilbud !

  Takk, og lykke til videre !

  Jan K., fra Skien

  Svar på denne kommentaren

 21. Bjarte Johannesen

  Hei Jan Kåre

  Flott at du liker tilbudet 🙂

  I prøveperioden justeres sendetidspunktet fortløpende, men vi har som ambisjon at det skal være et «permanent» tilbud i tidsrommet 9-15, man-fre. Stans innenfor dette tidsrommet kan forekomme, men da forhåpentlgvis kortvarige og fordi vi fikser feil el. Og riktig observert, i går sendte vi også etter kl 15.

  Så snart vi har fått kvalitetssikret hele produksjon- og distribusjonskjeden, vil vi utvide prøvesendingene til 05.30-22.00 man-fre, og også inkludere lør og søn (tidspkt ikke helt klart). Når er litt usikkert, men det kan skje allerde fra neste uke om alt går etter planen 🙂 Merk at det etter utvidelsen fortsatt vil være definert som prøvesendinger.

  Hilsen
  Bjarte

  Svar på denne kommentaren

 22. Litt i overkant lang denne postingen. Spesielt interesserte kan sikkert google ting frem selv.

  Men til poenget. Noen oppi her nevner at dataene bør gjøres tilgjengelig
  for de med iPhone og dataabonnement. +1 til det.

  Få ut disse dataene, fritt tilgjengelig, gjennom ett eller annet API og
  litt HTTP. «Dra en yr», var det ikke så?

  Svar på denne kommentaren

 23. Øyvind Solstad (NRK)

  Haha, Lasse. Om du synes artikkelen er for lang – så kan du vel la være å lese hele? Skjønte ikke helt den…

  Men ble litt interessert i hva du tenker om iPhone og dataene. Har du noen tanker om hvordan det skulle funke? En egen app som melder fra? Såvidt jeg vet så har ikke Apple vært så glade for å slippe andre til med andre navigasjonsapper i butikken sin…

  Svar på denne kommentaren

 24. Fantastisk bra gjort av NRK å lansere en slik tjeneste gratis! Håper virkelig den slår an og danker ut Destias elendige, kommersielle TMC-tjeneste som tilsynelatende overhodet ikke holder mål i forhold til hva den lover, og som Garmin-brukere dessuten må betale i dyre dommer for å få tilgang til (takket være Belanors kyniske kundemelking). Har selv en Garmin, og ser virkelig fram til å benytte meg av NRK’s TMC-tjeneste gratis. Håper flest mulig GPS-brukere får med seg denne nyheten før de blir lurt av Belanor eller andre aktører til å kaste bort penger på tøysete og i utgangspunktet totalt unødvendige «Destia»-antenner (les mer om dette her: forum.gps.no/showthread.php?t=222). Håper dessuten at NRK utvikler tjenesten slik at den blir kontinuerlig tilgjengelig, og holder høy kvalitet.
  Tusen takk NRK!

  Svar på denne kommentaren

 25. Bra NRK !
  Endelig har dere kommet med tilbudet ! Kjører er BMW og det fungerer jo prikkfritt ! Har ventet en stund på TMC og irriterte meg når jeg så betalingstjenesten til Destia var på gang. De ber jo folk om å mase på sine leverandører av GPS til å signere avtale med Destia….
  Håper dere nå kan gå 24/7, det vil utrolig mange sette pris på ! Verdifull informasjon om man enten er på langtur eller «dunker» i rushtrafikk.
  Lykke til videre !

  Svar på denne kommentaren

 26. Stein Pettersen

  Har for tiden en ny Insignia på test og der smalt det plutselig inn trafikkinformasjon om ulykker og veiarbeid i dag 🙂

  Strålende – med skikkelig rushtidsinformasjon vil det være til stor hjelp i de store byene – og ikke minst i forbindelse med helgeutfluktene.

  Svar på denne kommentaren

 27. Positivt at dere har begynt å få registrert flere hendelser i Bergen også. Ulykken i Løvstakktunellen i morges ble dog liggende ute en god stund etter at dere hadde sendt ut TA om at tunellen var åpnet…

  Svar på denne kommentaren

 28. Karl Erik Asbjørnsen

  Supert, artig med sånne tekniske artikler. Bra artikkel og bra tiltak!

  Marius, softwareoppgradering er en del av kartoppdateringene på kart-dvd-ene. Var et par land som fikk TMC enablet i forrige versjon, spørs om Norge er lagt inn ennå… Får prøve selv en gang det er sendinger utenom arbeidstid.

  |<

  Svar på denne kommentaren

 29. Dette er jo fantastisk, NRK! Takk!

  Jeg kjøpte en TomTom GO 930T inkl. tmc-antenne i november med håp om å få en velfungerende tmc-tjeneste som TomTom og Destia lovet. Men der ble jeg lurt, gitt. Bare tullemeldinger og manglende meldinger.

  For dere som har en TomTom som tuner inn på Destias tulle-tmc og heller vil ha NRK’s tmc-tjeneste, så kan dette hjelpe for å bytte:
  1. Koble TomTom til pc-en.
  2. Start Windows Utforsker.
  3. Finn TomTom-en i Utforsker. Den vises som en disk med TomTom-ikonet ved siden av.
  4. Finn filen mctx.dat på roten til stasjonen.
  5. Døp om filen til f.eks. mctx.dat.bak.

  Voilá, du har byttet til NRK’s nye rds-tmc! Skal du kjøre i Destia-landet Finland, må du døpe om igjen mctx.dat.bak til mctx.dat.

  Du trenger bare én kanal, NRK!

  Svar på denne kommentaren

  • Jeppe (svar til nuke)

   Hei, Nuke! Jeg har prøvd å følge de stegene du forklarer, men får ikke opp gps i utforskern. Er det noen mulighet for at du kunne ha hjulpet meg med dette? Om ikke kan jeg gjøre det på en mac?

  • Petter Ingholm Gustavsen (svar til Jeppe)

   Hei!

   NRKs TMC-tjeneste er dessverre ned for tiden, vi jobber med å rette feilen men vet ikke når den kan være oppe igjen.

   Mvh
   Petter Ingholm Gustavsen,
   NRK Trafikk.

 30. Karl Erik & Bjarte: Jeg fikk allerede dagen etter bestilling nytt sett med DVD’er til Toyotaen og hurra; trafikkmeldinger strømmet inn. Dette var utgaven merket 2008/2009 og den fant helt på egen hånd frem til NRK sin TMC sending 🙂 Kjempebra!

  Som en fotnote for eventuelle andre Toyota-eiere så kan man med denne utgavene også betjene navigasjonsanlegget når man kjører, bare DET er jo nesten verdt prisen på €160 🙂

  Svar på denne kommentaren

 31. Jeg har en Mio C220 som i følge mio.com skal støtte TMC med hjelp av ekstern antenne. Noen som har forsøkt dette? Ser at TCM-antennene koster forferdelig mye, er dette bare en enkel wire med 3.5mm plugg i ene enden? Kanskje man kan mekke en sjøl 🙂

  Svar på denne kommentaren

 32. Fantastisk! På min nye Honda Accord 2009 med innebygd GPS lyste det plutselig grønt på TMC-symbolet fredag og trafikkmeldingene tikket inn.

  Jeg trodde at det var Destia som i samarbeid med Statens vegvesen som sendte, men leser nå at det er NRK. Meget bra!!! Når jeg kjørte på søndag var det ikke noe TMC-informasjon, men ser jo nå forklaringen.

  Er det riktig at det er statens veivesen som har satt bort tjenesten til Destia i Norge? Dette burde jo vært gratis informasjon i såfall – vi betaler jo årsavigift for å kjøre på norske veier?

  Hvorfor klarer man ikke å samle alle aktørene i Norge til et felles system, NRK? (men jeg heier på dere!)

  Svar på denne kommentaren

 33. Har en 07 BMW med navigasjon, TMC funker m.bra i Norge. Når får vi det i helgene? Har flere turer i Europa med bilen og der er man nesten hjelpeløs uten.. I Norge blir vel status på ferjer og fjelloverganger mest nyttig for min del.

  Svar på denne kommentaren

 34. Veldig bra NRK! Har trodd frem til idag at Destia sendte ukodet. Meldingene hittil har vært av bra kvalitet men veldig få. Kjører daglig i Oslo og savner meldinger om ulykker som gir stopp ut over vanlig rush. Har Mondeo med integrert navigasjon og informasjonen kommer tydelig frem.

  Svar på denne kommentaren

 35. Har en Mio Moov 580 som fungerer med Destia TMC. Der har det vært ganske dårlig informasjon til tider, virker ikke som den infoen har så mye rot i virkeligheten. Iom at det var skrevet at de som hadde Destia var låst til dem, og ikke kunne få inn fra NRK, tenkte jeg at det ikke var noe vits i å ha store forhåpninger om å få inn noe fra de.
  Men joda, gikk inn der man velger TMC-stasjon og der lå P1. Valgte den(måtte velge den som foretrukket, da det ser ut som den har P4 som førstevalg.) og trafikkmeldingene strømmet inn:D Utrolig greit at man kan motta informasjon fra begge på samme enhet! Ser fram til å se om infoen fra NRK er nyttig eller ikke!

  Svar på denne kommentaren

 36. Fikk opp melding imorges om at det var veldig saktegående kø på E18 imellom strand og sanvika. Dette stemte jo ikke, det var veldig saktegående kø imellom sanvika og strand, betyr dette at min kenwood DNX5120 (garmin) GPS:
  -Leser av meldingen feil?
  -Meldingen i seg selv var feil ?
  -Meldingene inneholder ikke kjøreretning ?

  Svar på denne kommentaren

 37. Bjarte Johannesen

  Hei

  Arne: Dette vil variere fra enhet til enhet. Jeg er litt usikker på TT 930T, men det generelle er at vi sender informasjon om serviceprovider. Med mottak fra NRK, vil det stå «NRK P1» i en eller annen meny (begynn med innstillinger), forutsatt at enheten støtter denne delen av TMC-protokollen. Alternativt kan du ta utgangspunkt i frekvensen enheten låser mot og kryssjekke mot nrk.no/frekvens. Oss bekjent, er det (desverre) ingen enheter som viser denne informasjonen enkelt og greit i eksempelvis «hovedvinduet»…

  Martin: Takk for viktig tilbakemelding. Din observasjon er viktig for oss, og det du ser er selvsagt det riktige. Vi må «etterrøyke» og se hvilke data vi faktisk sendte ut i dette tilfellet. Var det feil registering, eller er det noe i vår logikk som er feil. Kommer tilbake med mer informasjon.

  Bj

  Svar på denne kommentaren

 38. Gunnar Nordahl

  Hei.

  Kjørte fra Svolvær til Leknes (Lofoten) i går kveld og oppdaget plutselig at TMC virket, helt fantastisk.
  Fikk ikke inn noen meldinger om der jeg kjørte, men så skjedde det vell ingenting der.:-)
  Nærmeste var ganske langt sør og nord i landet.
  Kjempeflott av dere å ta tak i dette. Har selv en litt eldre utgave av Garmin Nûvi 660.

  Ha en fin dag

  mvh

  Gunnar Nordahl

  Svar på denne kommentaren

 39. Hei!

  Bra tiltak med TMC (omsider!) fritt tilgjengelig i Norge.
  Har ’05 BMW 3-serie m/fabrikkmontert Navigation Professional (iDrive) og på denne fungerte meldingene fra NRK automatisk.
  Får opp ikoner for innsnevringer, frost, etc, veldig fornøyd!

  Bra jobbet!

  Svar på denne kommentaren

 40. Bjarte Johannesen

  Hei

  Kris (3. feb): Dette var interessant. Har ikke hørt om andre enheter som «svitsjer» slik – ei heller trodd det var teknisk mulig. Vi har hele tiden blitt fortalt at et kryptert signal vil vinne over en åpen utsendelse, forutsatt at de begge har FM-dekning. Men, din Mio, motbeviser jo dette 🙂

  Etter min mening burde det jo i en ideel navi-verden, være slik at en får en enkel og grei meny med ikon som viser navn på servicetilbyderne i området… både krypterte og ikke krypterte, og at du som bruker enkelt kan velge, sammenligne og hoppe fra den ene til den andre.

  Jeg har sendt deg noen oppfølgingsspørsmål pr e-post. Vil gjerne vite litt mer. Håper du har tid & anledning til å svare.

  Hilsen
  Bjarte

  Svar på denne kommentaren

 41. Cato Helgesen

  Dette var megabra!!!!
  Har en Nuvi 660 og har irritert meg grenseløs på manglende tmc tilbud (Destia var uaktuell!!!)
  Som andre har skrevet før meg, jeg har vel aldri lagt inn lisensen i nettbanken med et smil, men jaggu gjorde jeg det i dag;-)
  Gleder meg til fortsettelsen- Stå på!

  Svar på denne kommentaren

 42. Bjarte Johannesen

  Hei

  Vi har fått spørmål om tid brukt på «låsing» til P1s utsendelse, og hvor lang tid det tar å «tanke opp» enheten. Her er noen kommentarer og et spørsmål til deg som bruker:

  — Vi tester vår utsendelse mot 9-10 forskjellige produsenter, og vårt inntrykk er at dette varierer – både når det gjelder låsing og opptanking. Noen er kjappe, mens andre er treige. Det må nevnes at vi tester med enheter «fastmontert» på ruta… mao ikke helt realistiske forhold. Sannsynligvis vil tiden variere ytterligere om enheten er i bevegelse. Dette fordi mottakerforhold i området du kjører, og et evt frekensbytte, vil påvirke hastigheten på låsing og opptanking. Totale antall meldinger vi sender ut, er også av betydning.

  — I dag sender vi alle meldinger til hele landet, og dette er ikke det optimale. Rent teknologisk er det en begrensing på maks 300 meldinger. Vi er langt fra dette antallet i dag, men bla pga ønsket om redusert opptankingstid, vil vi likevel vurdere en annen utsendelesform. Det mest aktuelle er en geografisk inndeling, fremfor å sende alt til alle. Da reduserer vi antall aktuelle meldinger til ditt geografiske nærområde – noe som bør gi en raskere opptanking – samtidig som vi får muligheten til å sende hyppigere «her er jeg, her er jeg » (for låsing).

  — Hvis vi går for en inndeling, er det viktig å nevne at etter hvert som du kjører, vil du motta meldinger ihht inndeling. Eksempel: Om vi velger å dele utsendelsen etter «fylke og omkringliggende fylker», vil du i Oslo kunne se gyldige meldinger for fylkene Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud og Hedmark. Etter hvert som du kjører nordover, vil du motta meldinger for Oppland, Sør-Trøndelag osv, men – du vil altså ikke se dem når du står i Oslo.

  — Før vi gjør noe, vil vi gjerne høre din mening… Send en epost til [email protected].
  1) Hva er viktigst for deg? Visning av meldinger for hele Norge – eller hurtig opptanking (og inndeling)?
  2) Hvis inndeling… Hva passer deg best? Meldinger inndelt etter Sør- og Nord-Norge, ditt fylke og omkringliggende fylker eller regioner type Østlandet, Sørlandet osv? Andre alterantiv?

  Vennlig hilsen
  Bjarte M. Johannesen
  Redaksjonssjef
  NRK Trafikk

  Svar på denne kommentaren

 43. Hei Bjarte;

  Jeg synes at en inndeling mellom f.eks Nord – Midt – Sør Norge er hensiktsmessig. Når jeg bruker GPS for en ruteplanlegging, så er det ofte en lengre tur. Jeg ønsker at GPS’n skal ta hensyn til trafikk varsel, og at jeg får et varsel om dette allerede før jeg starter turen. På denne måten kan jeg vurdere foreslåtte omkjøringer så tidlig som mulig. I Norge så kan som kjent en omkjøring være veldig my lengre enn den ruten man planlegger.

  mvh

  Jan Kåre A.

  Svar på denne kommentaren

 44. Denne tjenesten er helt gull! Får meldingene inn på min originale navigasjon i en Audi A4. Har allerede begynt å titte aktivt på skjermen før jeg skal kjøre en strekning for å se etter trafikkmelindger. Keep up the good work!

  Svar på denne kommentaren

 45. NRK starter egen blogg for TMC trafikkmeldinger

  […] har satt stor pris på at NRK Trafikk nå tester ut trafikkmeldinger sendt til GPS-mottakere med TMC/RDS. Det er så langt over 60 kommentarer på saken om testen, og kommentarene er veldig positive: […]

  Svar på denne kommentaren

 46. Hei,

  Veldig bra at TMC endelig har kommet til Norge! Har brukt det mye nedover i Europa (har kjørt gjennom Europa uten kø i slutten av juli takket være at jeg fulge GPS'ens TMC meldinger!) og savnet det her hjemme. Jeg en Mercedes orginal navigasjon, men jeg for ikke inn TMC på den. Er det noe jeg bør gjøre for å få dette til?

  Svar på denne kommentaren

 47. Terje Kristensen

  En veldig bra løsning. Godt at det er kommet et gratis alternativ. På sikt må løsningen bli bedre slik at punktene legges inn med riktige kartkoordinater og bare nærmeste forvalgte sted – slik jeg forstår det er i dag. Da blir det en ekte IS-løsning Jeg har en Pioner Avic-X1R og er vant til trafikkinfo når jeg kjører i utlandet. Jeg testet NRK-løsningen og finner to NRK-stasjoner, men jeg ser ingen trafikkinfo i kartet. Jeg testet løsningen palmelørdag og la inn en fra Oslo til Trondheim langs E6, men så ingen info på den strekningen heller. Noen andre som har prøvd løsningen i Pioner Avic-X1R?
  Mvh Terje Kristensen, Oslo.

  Svar på denne kommentaren

 48. NRK sine sendinger er helt nytt og det finnes ikke en endelig løsning ennå fra TomTom på hvordan man velger mellom disse to, – men løsningen for å få tilbake NRK er relativt enkel, – for ordens skyld, – her beskrives hvordan man gjør dette:

  – koble din enhet til PC’en og slå den på

  – dobbelklikk på ”Min datamaskin”

  – enheten vises som en egen stasjonsbokstav, – dobbelklikk denne.

  – Du vil da se en del filer og mapper. Du finner to filer som heter ” mctx”. Se etter filen ”mctx.dat” (ikke tekstfilen ”mtcx.txt”) Det er denne filen som inneholder krypteringsnøkkel for Destia og som gjør at din enhet vil låses til Destia.

  – Høyreklikk på ”mctx.dat” og velg ”Gi nytt navn”

  – Skriv inn ”.old” bak navnet på denne slik at den heter: ” mctx.dat.old”

  – Koble fra din enhet og din enhet vil nå ta inn NRK-TMC

  Svar på denne kommentaren

 49. Jeg har en MIO 710 og deres tjeneste fungerer perfekt!
  dette er akkurat det samme som jeg får inn i sverige-samme ikoner og tekst all informasjon. også slik som tempratur på vei. dette er helt konge-forsto ikke noe i ferien da jeg plutslig fikk haugevis av info i norge.håper dette også får en 24/7 utbredelse.

  Svar på denne kommentaren

 50. Dette har nok ingen hensikt lenger, nå når våre «kjære» politikere har bestemt å legge ned FM båndet til fordel for DAB.
  Selv de nyeste GPS i 2013 har kun FM motakere for TMC.
  Heia Norge ;-(

  Svar på denne kommentaren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *. Les vår personvernserklæring for informasjon om hvilke data vi lagrer om deg som kommenterer.